TÁMOP-Felelős médiahasználat kategória bejegyzései

Személyiségi jogsértések a közösségi médiában

Az internet, különösen a közösségi oldalak az emberi kapcsolatokra gyakorolt pozitív hatásai mellett számos veszélyt is rejtenek, sérülhetnek az egyének személyiségi jogai is – derül ki a Bán és Karika Ügyvédi Társulás szakértőjével, Dr. Parázsó Helgával készített interjúból.

Melyek a védett személyiségi jogok?

A Polgári Törvénykönyv példálózó jelleggel a következő személyiségi jogokat nevesíti: az emberi méltóság védelmét, az élet, a testi épség és az egészség védelmét, a személyes szabadság, a magánélet és a magánlakás védelmét, a személy hátrányos megkülönböztetését,a becsület és a jóhírnév védelmét, a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jogot, a képmáshoz és a hangfelvételhez való jogot, valamint az elhunyt személy hozzátartozóit megillető kegyeleti jogot. Ha megvizsgáljuk, ezen jogok nagy részét érintheti a Facebookon való megjelenés.

A Facebookon könnyebb megsérteni másnak a személyiségi jogát?

A közösségi oldalak regisztrált felhasználói sokkal szabadabban, meggondolatlanabbul fogalmaznak, mivel a címzett nincs közvetlenül jelen, mint egy személyes beszélgetés során, vagy osztanak meg egy posztot vagy töltenek fel képeket. Többek között ennek is köszönhető, hogy napjainkban a személyiségi jogok megsértésére gyakran az interneten, a Facebookon kerül sor.

Melyek a leggyakrabban megsértett személyiségi jogok a Facebookon és hogyan lehet ezek megsértését megvalósítani?

A bírósági gyakorlatban felmerült esetek többsége szerint leggyakrabban a személyes adatok védelméhez való jog, a képmáshoz való jog, az emberi méltóság, a becsület és a jóhírnév kerül megsértésre a Facebookon. Valójában nagyon könnyű ilyen jogsértést megvalósítani. A személyes adatok védelme tekintetében irányadó az adatvédelmi törvény azon rendelkezése, miszerint a személyes adatok csak az érintett beleegyezésével használhatóak fel. A Facebookon a személyes adatok védelméhez való jog megsértése megvalósítható például azzal, ha valaki más nevében más személyes adatainak jogellenes felhasználásával regisztrál.

A képmáshoz való jogot sérti más személy fényképének felhasználása, például, ha közzéteszünk egy fényképfelvételt a legutóbbi összejövetelről, amelyen olyan személy is szerepel, aki nem kívánt felkerülni az internetre.

A rosszul megválasztott szavak, üzenetek sérthetikaz emberi méltóságot, a becsületet és a jóhírnevet.E körben kiemelendő, hogy a becsület és a jóhírnév védelmének jogával gyakran konkurál a véleménynyilvánítás alaptörvényben is rögzített joga, amely a véleményt annak érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi és biztosítja a jó, a káros, a kellemes és a sértő vélemény közlését is.

A bírósági gyakorlat egységes azonban abban, hogy a véleménynyilvánítás alapjoga csak felelősséggel gyakorolható, így nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas, valótlan tények közlésére, az indokolatlanul bántó, lealázó véleménynyilvánításra. Ennek fényében a Polgári Törvénykönyv is kifejezetten kimondja, hogy a becsület megsértését jelenti különösen a más személy társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására alkalmas, kifejezésmódjában indokolatlanul bántó véleménynyilvánítás. „Egy konkrét ügyben például a Fővárosi Ítélőtábla egyetértett velünk abban, hogy egy személynek egy negatív mesefigurához történő hasonlítása is indokolatlanul bántó és megalázó, az emberi méltóságot, a becsületet sértő”- mondja a szakértő.

A Polgári Törvénykönyv szerint a jóhírnév megsértését jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó és e személyt sértő, valótlan tényt állít vagy híresztel, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel. E körben kiemelendő, hogy a jóhírnév megsértésére híresztelés útján is sor kerülhet, amelyre figyelemmel elfogadott a bírósági gyakorlatban, hogy a másoktól származó információ, tartalom közlése sem mentesít a személyiségi jogsértés miatti felelősség alól, így más személy posztjának megosztása is sértheti a jóhírnévhez való jogot.A jogsértés megállapítható abban az esetben is, ha a jogsértő poszt saját profiloldalunkon való megosztás útján csak néhány száz emberhez vagy egy zárt csoportban való megosztás útján több tízezer emberhez is eljut el, a megosztás helyea kár bizonyítása esetén legfeljebb csak a sértettet megillető kártérítés mértékétbefolyásolhatja.

Érdemes továbbá kiemelni, hogy a Kúria egy 2016-os eseti döntésében tovább szélesítette a Facebookon elkövethető személyiségi jogsértésekért való felelősséget azzal, hogy kimondta, hogy a közösségi oldalon a profiloldal létrehozója (függetlenül attól, hogy magánszemély vagy jogi személy, illetve szervezet profiloldaláról van szó) is felelősséggel tartozik a saját oldalán megjelenő hozzászólások, kommentek esetleges jogsértő tartalmáért.

A magánszemélyek, illetve közszereplők egyforma védettséget élveznek a személyiségi jogaik védelme kapcsán? Ki minősül közszereplőnek?

Nem, a közszereplőknek a magánszemélyeknél a személyiségi jogok megsértése tekintetében többet kell tűrniük azzal, hogy asúlyosan bántó, megalázó véleménynyilvánítást azonban a közszereplő sem köteles tűrni.Közszereplőnek egyébként az a személy minősül, aki tevékenységével vagy nyilvános fellépésével befolyásolja a szűkebben vagy tágabban értelmezett társadalom életét, helyi vagy országos viszonyok alakulását, illetve aki közéleti kérdésekben érintettként szerepel. A közszereplői minőség legfontosabb ismérve a közvélemény formálásának szándéka, így az a személy, aki pusztán saját érdekei védelme érdekében passzív alanya az eseményeknek és tesz e körben nyilvános kijelentéseket nem minősül közszereplőnek, tehát a személyiségi jogai esetleges megsértése esetén sem köteles a többet tűrni.

Mi a jogkövetkezménye annak, ha megsértjük bárkinek (magánszemély vagy közszereplő) a személyiségi jogait?

Az, akit személyiségi jogában megsértenek, a jogsértés ténye alapján az eset körülményeinek figyelembevételével követelheti a bíróságtól a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását vagy a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől. Emellett kérheti azt is, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot. További jogkövetkezményként követelhető a sérelmes helyzet megszüntetése, a jogsértést megelőző állapot helyreállítása és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítése vagy jogsértő mivoltától való megfosztása. Továbbá az is, hogy a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át a sértett részére a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint.

Aki a személyiségi jogainak megsértéséből eredően kárt szenved, a fentiek mellett követelheti a jogsértőtől kárának megtérítését. A Facebookra feltett tartalmak gyorsan, hatalmas tömegekhez eljutnak, így a fentiek szerinti, illetve számos egyéb módon elkövethető személyiségi jogsértések rövid idő alatt akár nagy károkat tudnak okozni az érintettnek. A sértett az őt ért nem vagyoni sérelemért pedig sérelemdíjat is követelhet.„Különösen fontos e körben, hogy az, akit személyiségi jogaiban megsértenek,a fenti igényeit az öt éves elévülési időn belül érvényesítheti” – hangsúlyozza Dr. Parázsó Helga.

Hogyan tudom bizonyítani az engem ért személyiségi jogsértést?

A jogsértés miatt igények érvényesítése iránti peres eljárásban egyrészt bizonyítékul szolgálhatnak a közösségi oldal üzemeltetőjétől származó információk, az oldal üzemeltetője ugyanis a felhasználók hozzájárulásával számos adatot gyűjt a felhasználókról, így például az arra vonatkozó adatokat, amikor a felhasználó létrehoz, megoszt valamit, a felhasználó által elérhetővé tett tartalmakat, bejegyzéseket, fényképeket, a felhasználó üzeneteit. Ezen információkat a Facebook adatkezelési szabályzata szerint a közösségi oldal üzemeltetője hivatalos megkeresésre jogosult és köteles is kiadni, amennyiben annak célja valamilyen illegális tevékenység felfedezése, így jogsértés miatt igények érvényesítése iránti eljárásban egyrészt ezek szolgálhatnak bizonyítékul.

„E körben felmerül az a kérdés is, hogy mit tehet a sértett a jogsértés bizonyítása érdekében abban az esetben, ha attól tart, hogy a jogsértő törli a jogellenesen feltöltött fényképfelvételt vagy a jogsértő üzenetet, és hogy bizonyítható-e ilyen esetben is a jogsértés? Ilyenkor az alatt az idő alatt, amíg a jogsértő tartalom elérhető a közösségi oldalon érdemes közjegyzővel ténytanúsítványt készíttetnünk, e dokumentum ugyanis hitelt érdemlően rögzíti, hogy a jogsértő tartalom a ténytanúsítvány készítésének időpontjában a közösségi oldalon elérhető volt, így egy későbbi peres eljárásban a bizonyítást nagymértékben megkönnyíti” – emeli ki a szakértő. A közösségi oldalak felhasználóinak tehát érdemes megfontolniuk, hogy milyen tartalmakat tesznek közzé vagy osztanak meg annak érdekében, hogy ne kövessenek el személyiségi jogsértést.

A virtuális világ veszélyei

Az internetes kommunikáció nagyon elterjedt a tinédzserek körében. Új embereket is megismerhetnek általa. De biztonságos ez? A gyerekeket figyelmeztetni kell arra, hogy a világhálón mely adatokat szabad közzétenniük, és melyeket nem.

 

Menjünk vissza egy kicsit az időben: az 1990-as évek elején, este, vacsora után, ha a tizenéves gyermek magánéletre vágyott, akkor vezetékes telefonon felhívta valamelyik barátját.

Miről beszélgettek? Iskola, ruha, divat, osztálytársak, minden olyasmiről, amiről a mai fiatalok beszélgetnek a XXI. században. Az egyetlen különbség, hogy mindezt nem vezetékes telefonon teszik, hanem SMS-ben, e-mail-ben, chat-en vagy valamelyik közösségi oldalon keresztül teszik, ahol már fényképet is tudnak küldeni egymásnak, nem csak szöveget.

Milyen képeket tölt fel magáról a gyerekem, kinek küldi el az e-mailjeit? Meg kellene nézni a privát levelezését, de hogyan is működik az a program? Biztosan sok szülő ilyen és ehhez hasonló kérdéseket tesz fel magának nap, mint nap.

Ne kémkedjen, beszélgessen!

Leskelődés helyett inkább beszéljen gyermekével! A fiatalokat racionális fejjel és eltökélten kell navigálni, hiszen a naivitásukból adódóan olyan képeket vagy információkat is megoszthatnak másokkal, amelyek később sok gondot okzohatnak nekik és bajba sodorhatják őket. Meg kell tanítani a fiataloknak az internet felelősségteljes használatát.számítógép

A mai felgyorsult világban nagyon gyorsan fejlődik a technika. A szülők szinte nem is tudnak lépést tartani vele. De a gyereknevelésnek még mindig a megfontoltság, a tisztelet, a bizalom és a kedvesség az alappillére!

Nagyon fontos a bizalmi kapcsolat kialakítása. Alakítson ki gyermekével erős köteléket már kiskorától kezdve. Beszélgessen vele az életről, az internetről, annak veszélyeiről és minden olyan témáról, amely a gyermekét érinti. Buzdítsa arra, hogy merjen kérdezni Öntől.

Lehet, hogy gyermeke nem is tudja, milyen veszélyek leselkedhetnek rá a világhálón keresztül. Ezért van Ön, hogy elmondja neki.

Fontos az is, hogy ha gyermeke valami rosszat tett, azt ne reagálja túl. Ne ordítsa le a fejét, hanem szépen, higgadtan beszéljék meg, hogy ezt most miért nem kellett volna elkövetnie, mi volt benne a rossz, és hogyan lehet jóvátenni a hibát!

Három szabály a szülőknek

 • „Gondolkozz, mielőtt elküldöd azt az e-mailt.” Tanítsa meg gyermekének, hogy mielőtt elküldi az e-mail-t bárkinek is, olvassa át egyszer. Ha valami olyat talál benne, amit az illető szemébe nem merne megmondani, azt törölje ki. Ne írjon le olyat, amit később megbánhat.
 • Mivel a szülők féltik gyermeküket, néha hajlamosak túlságosan is aggódni értük. Nem szabad túlzásba esni, mert az csak felbosszantja a gyermekét, és később előfordulhat, hogy semmit sem fog elmondani Önnek. Pozitív kapcsolatot kell kialakítania gyermekével.
 • Ha gyermeke olyan üzenetet kap, amely szexuálisan zaklatja őt, álljon mellé! A gyerek egymaga nem tud szembe nézni a problémával, ezért maximálisan védje meg őt. Ehhez szintén a fentebb említett bizalmi kapcsolat kialakítása szükséges, hogy a gyermeke ne féljen Önhöz odamenni és segítséget kérni.

Biztonsági szabályok az interneten

Az ismert közösségi portálok (Facebook, Twitter, MySpace) manapság a társas élet színterei, a fiatalok könnyen ápolhatják kapcsolataikat és ismerkedhetnek szinte kötetlenül. Azonban a nyílt internetezés veszélyeket is rejthet, könnyen zaklatás, rossz tréfa (vagy rosszabb) áldozatai lehetnek a gyerekek.

 

Íme, néhány óvintézkedés a biztonságos netezéshez!

 

Egyesek véletlenül, hanyagságból vagy akár direkt is visszaélhetnek egymás adataival, ami egy sor problémát idéz elő. Például barát vagy barátnő fényképe és adatainak megadása vagy egyéb célból, volt partner nem publikus képei, személyes adatainak nyilvánossá tétele. Sok hasonló eset ismert, ha pedig nem veszik észre időben és tesznek ellene, akkor a következmények az egész család életét megkeseríthetik. De még jobb a megelőzés!

 

Ezek a közösségi oldalak egyre népszerűbbek a tinik körében, ráadásul még a kiskorúak is regisztrálnak, pedig hivatalosan 13 éves kor alatt nem volna szabad. Sajnos még a körültekintő gyerekek is követhetnek el hibát, és megoszthatnak olyan személyes adatokat, amelyek visszaélésre adnak lehetőséget. Egy elhibázott húzás tönkreteheti iskolai életüket, de akár hosszú távú negatív hatásai is lehetnek.

 

Csábító az az egyszerű ötlet, hogy eltiltjuk a gyereket a netezéstől, de nem jelent valós megoldást. Egyfelől aki otthon nem szörfölhet, megteszi máshol, másfelől pedig a tiltott gyümölcs még édesebbé válik. Jobb, ha a szülő is képezi magát netezés terén és a problémát együtt oldják meg.

 

1. számú hiba: személyes adatok nyilvánossá tétele az interneten

 

A közösségi oldalak többnyire biztonságos keretek között teszik lehetővé, hogy a gyerekek, valamint a többi felhasználó egymás közt üzeneteket osszanak meg, ismerkedjenek, barátkozzanak, éljenek a különféle szolgáltatások adta lehetőségekkel. Azonban, ha a profil minden adata nyilvános, akkor a felhasználó üzenetei és elérhetőségei bárki számára láthatóak, ezért célszerű a legtöbb személyes adatot csak az ismert és megbízhatónak tartott baráttal megosztani.

De nem árt az óvatosság, ezért először csak általános adatokat tegyünk meg publikusnak, mert könnyen felhasználhatóak és visszaélhetnek velük. A portálok is folyamatosan erősítik saját biztonsági rendszerüket, például a 18 éven aluliak esetében az alapbeállítások sokkal szigorúbbak a személyes adatokra vonatkozóan. (Ez szép és jó, de mi a biztosíték, hogy mindenki bevallja a tényleges életkorát?)

A gyerekek számára jobb választás az, ha szüleik segítségét kérik a profiljuk létrehozáskor, így a lehető legjobb védelmi szintet lehet beállítani a személyes adatokra vonatkozóan. Ha pedig a gyerek rendelkezik már profillal, akkor érdemes felülvizsgálni azt. (Google vagy a portál saját keresőjével keresés a nevére vagy valamilyen jellemző adatára.) Még jobb, ha ezt együtt teszik meg, nagyobb lesz a bizalom, egyben a szülő is jobban biztonságban tudhatja gyermekét.

Twitter esetében is érdemes odafigyelni, mit is közlünk (vagy csemeténk) a nagyvilággal, mert alapból minden bejegyzés nyilvános, ha azt szeretnék, hogy ismeretlenek ne lássák írásainkat, akkor állítsunk be szűrőt az üzenetekre.

 

2. számú hiba: jelszavak megosztása

A tinik gyakran esnek abba a hibába, hogy megosztják egymás között profil jelszavukat. (Kényelmi szempontok miatt vagy kényszerűségből.) Ennek következménye pedig könnyen belátható: adatok megváltoztatása tréfából, visszaélés az adatokkal, mások lejáratása az áldozat neve alatt és hasonlók, melyek eredményeként az áldozat környezete könnyen ellene fordulhat és kiközösíthetik, ellehetetlenítik az életét.

Érdemes lebeszélni a gyereket arról, hogy bárkivel is megossza jelszavát, főként az előbb említett okok miatt, egyben érdemes nehezen visszakövethető kódot választani. Ha jó a szülő-gyerek kapcsolat, abban az esetben a szülő kérheti gyereke jelszavát, így nyomon tudja követni és megvédheti. (Bizalomra épül, mert különben visszaélésre ad lehetőséget a szülő részéről, ha eljátsszák, a gyerek utána már semmit nem fog megbeszélni/tudatni szüleivel.) Ha valamiért büntetésre kerül a sor, akkor az a valóságban, és ne a virtuális világban legyen, a gyerek egyszerűen máshol is netezhet vagy törölheti a profilját és újat hozhat létre.

3. számú hiba: barátkozás idegenekkel

Nem számít mennyire szigorúak a biztonsági beállítások, ha a gyerek önként adja meg adatait másoknak. A tinik gyakran űznek sportot abból kinek mennyi „barátja” van, ez azt a hamis érzést keltheti bennük, hogy népszerűek. Sajnos ezt a viselkedést gyakran kihasználják a rossz szándékkal közeledők, szinte spamként mindenkinek küldenek meghívókat, majd próbálnak közel férkőzni, személyes adatokat kiszedni az óvatlan gyerkőcből.

A támadók nem feltétlenül zaklatási célból közelítik meg a gyerekeket, lehet kéretlen reklám, hirdetés, szolgáltatás vagy adatlopás az indíték. A legjobb megegyezni a gyerekkel, hogy a szülő hagyhassa jóvá, ki lehet barát, ki nem. Mivel a legtöbb gyerek közvetlen és jóhiszemű, ezért ha valami gyanús, azt könnyebben észreveszi egy idősebb ember. Nem árt időnként felülvizsgálni a „barátokat”, ugyanis ebben a korban még sok minden változik, a mai barát, lehet a holnapi ellenség.

4. számú hiba: lelkivilágunk feltárása, avagy lelkizés a neten 

A tinik soha nem tennék közszemlére problémáikat bukás matekból, ki a szerelme, családi bajok) a való életben, azonban pont az ellenkezőjét teszik a neten. Olyan intim dolgokat is képesek megosztani netes „barátaikkal” melyeket a legjobban titkolnak és képtelenek lennének beszélni róluk.

Ha valaki túlzásba viszi magánügyeinek megosztását, akkor könnyen bajt hozhat magára. (A közösségi oldal már csak olyan, mint a bérházi szomszédság: mindenki, mindenről tud mindent.) A gyerek szociálisan sérülhet, viselkedése problémássá válhat az őt ért sokk miatt. Magyarázzuk el a fiataloknak, valamit kiírni a Facebook üzenőfalára olyan, mintha hangosbemondón közölnék a nagyvilággal.

5. számú hiba: elfelejteni a jövőt

A tinik gyakran tesznek fel olyan fotókat vagy osztanak meg történeteket, melyek akkor jó kalandnak számítottak, gyerekcsíny, vicces képek (többnyire szexuális, ittas, drogos, esetleg más, negatív töltetű, későbbiekben kompromittáló dolgok) abban a tévhitben élve, hogy csak barátaik tudnak azokról. Azonban sokan elfelejtik, hogy ezek bizony kihatnak későbbi életükre, felsőbb iskola, munkahely, karrier múlhat egy kevésbé előnyös fotón.

Ráadásul a web nem felejt, vagyis ami egyszer már felkerült, annak nyoma marad, sokan lementhették vagy másokkal is megoszthatták a kérdéses adatokat és ki tudja, mi kerül a felszínre évekkel később. Ezen csak az segít, ha folyamatosan monitorozzuk gyermekünk és barátai oldalait, valamint beszélgetünk vele, sokat és példákkal alátámasztva. Kérjük ki véleményét egyes szituációkról, vajon szeretné e viszontlátni saját magát hasonló helyzetben?

Ha a közösségi oldalakkal kapcsolatos problémák nem adnának elég okot a szülők aggodalmaira: itt az új őrület, mely újabb problémákat vet fel. Manapság divatos a fiatalok körében az egymásról és saját magukról készült sokatmondó, főként a szexuális tartalmú képek, videók megosztása (sexting). Akár komoly következményei is lehetnek: zaklatás, lejáratás, zsarolás, vagy pedofil képek terjesztésével is megvádolhatják a szerencsétlenül járt, meggondolatlan fiatalt. Érdemes felvilágosítani a gyereket ennek veszélyeiről és a következményekről.

Az első találkozás

Az internethasználat veszélyei

Az első találkozás Az internetes kapcsolatokban egyszer elérkezhet az az alkalom, amikor személyesen is szeretnénk találkozni azzal, akivel a neten már jól ismerjük egymást. De biztos, hogy azt az embert ismerjük, akivel találkozni fogunk, vagy csak valamelyik avatárját? (… és vajon ami mit mondtunk el magunkról, az mind igaz?)

Szóval mire és hogyan is készüljünk fel az első találkozásra?

A két legfontosabb tanács:

 1. A kellemetlenségek elkerülése érdekében, ilyen találkozások esetére mindig hívjatok el egy barátot vagy.barátnőt.
 2. Találkozót pedig csakis nyilvános helyen (pl. valamelyik plaza) beszéljetek meg.

2013. november

A mobilbiztonság megteremtése okostelefonon

 

mobiltelefon

Telefonjaink mindennapi és üzleti életünk szerves részeit képezik. Azonban ahogy egyre többen használjuk ezeket a hordozható csodákat, a problémák előfordulásának esélye ugyancsak növekszik.

Mivel az internetes bűnözők előszeretettel veszik célba a megfelelő védelemmel nem rendelkező mobil eszközöket, okostelefonod védelme rendkívül fontos. Ez a szoftvereid és a hardvered védelmére is vonatkozik.

A londoni Metropolitan Police egyik 2013-as jelentése megdöbbentő adattal szolgált: a személy ellen irányuló bűncselekmények 70% telefonlopás. És ha esetleg senki sem próbálja meg elemelni az eszközödet, úgy tűnik, mintha mindenki más igyekezne betörni a rendszerébe, és ellopni a fájljaidat.

 • Van bármi, amit megtehetsz, hogy megvédd a telefonodat a lopás ellen?
 • A vírusvédelmi alkalmazás tényleg szükséges?
 • Mi a helyzet a mobiltelefonok biztonságos használatával és a gyerekekkel?

Nézzük át ezeket a témaköröket, és keressük meg a választ a kérdésekre!

Vírusvédelem mobil eszközök számára: Mit tehetsz, hogy biztonságban maradj?

Miért növekszik a bűncselekmények száma? Az új technológia új lehetőségeket jelent a köztünk élő gátlástalan emberek számára.

Az eladás céljából eltulajdonított okostelefonokért több tízezer forintot fizetnek a feketepiacon. Mindig van, aki olcsón szeretne telefont venni—még akkor is, ha az üzlet túl szép, hogy igaz legyen.

Hasonló logikával képzelheted, mi történne a bankszámláddal, ha egy illetéktelen személy hozzájutna a pénzügyi bejelentkezési adataidhoz. Az alábbi néhány mobiltelefonokkal kapcsolatos tipp segít megvédeni magad:

1. mobilbiztonsági tipp: Csak nagyon óvatosan használd a nyilvános Wi-Fit!

Máskülönben lecsapnak rád. Rád tör az éhség, és egy kávézó közelében vagy. Ez a kombináció azt jelenti, hogy itt az ideje megnézni az e-mailjeidet és a közösségi hálózati híreidet egy csésze kávé mellett, nem igaz? De várj egy kicsit. A nyilvános Wi-Fi használata nem olyan biztonságos, mint gondolnád.

A körülötted ülők számára nem túl nehéz hackelő szoftverrel „lehallgatni” téged, és követni minden mozdulatodat a laptopodon vagy más eszközödön, mialatt a nyilvános Wi-Fit használod. Cselekedj ésszerűen: Várj, amíg biztonságos hálózaton leszel, hogy bejelentkezhess a bank- és az e-mail-fiókodba, illetve a közösségi hálózatra.

Barátaidnak is mondd el ezt a szabályt. Tartsd ezt észben legközelebb, amikor csatlakozol az internetre a reptéren vagy bárhol máshol, ahol ingyenes Wi-Fi-használatot biztosítanak

2. mobilbiztonsági tipp: Olvasd el az apró betűs részt!

Átugrottad valaha az alkalmazás használati feltételeit, és a „Telepítés” lehetőségre kattintottál anélkül, hogy elolvastad vagy megértetted volna, milyen programot engedsz az okostelefonodra?

Szánj rá időt, hogy elolvasd a benne foglaltakat. Olyasmibe egyezhetsz bele, amibe nem szeretnél. Fordíts megkülönböztetett figyelmet az ingyenes alkalmazások használati feltételeire. Lehet, hogy „fizetned” kell értük, de olyan módon, amit inkább elkerülnél–például korlátlan hozzáférést kell nyújtanod névjegyeidhez, vagy akár át kell adnod privát fotóid közzétételének jogát.

3. mobilbiztonsági tipp: Folyamatosan figyelj a környezetedre!

Az okostelefonokra leselkedő veszélyek nem mindig szoftveresek. Napjainkban, amikor mindenki leszegett fejjel a telefonjába merül, számos lehetőség kínálkozik a tolvajok előtt, hogy kihasználják, hogy nem figyelsz oda. Ne légy te ez a személy. Figyelj arra, hogy éppen hol vagy. Ha a telefonodon gyorsan meg szeretnél nézni egy e-mailt, vagy rá szeretnél pillantani a térképre, tedd ezt biztonságos környezetben, majd tedd el a telefonodat.

Aktiváld a telefonod képernyőzárját. Még a legjobbakkal is előfordul, hogy otthagyja valahol a telefonját, például egy kávézóban vagy a reptéren. A képernyőzár megakadályozza a kíváncsi megtalálókat abban, hogy hozzáférjenek a privát fájljaidhoz. Ne feledd azonban, hogy a tapasztalt internetes bűnözők képesek könnyedén megkerülni ezt a funkciót. Erősebb online védelem kialakításáért érdemes olyan alkalmazást telepíteni, amely nyomon követi a telefonodat, és a távolból törli az azon tárolt adatokat.

4. mobilbiztonsági tipp: Végezz gyakran biztonsági mentéseket, és tartsd biztonságban az adataidat!

Még ha követed ezeket a biztonsági tippeket, balesetek akkor is történhetnek. Egy óvatlan mozdulat, amellyel az okostelefonodat a földre ejted, a telefonod minden adatát idő előtt az elektronikus sírba juttathatja. És vele együtt a fotóid, a névjegyeid, a fontos szöveges üzeneteid és e-mailjeid is ide juthatnak.

Ahhoz, hogy megakadályozd a hasonló szerencsétlenségeket, tartsd biztonságban a telefonod adatait úgy, hogy rendszeres időközönként biztonsági mentéseket készítesz róluk. Ha összehangolod a telefonodat a számítógépeddel vagy a Felhővel, további digitális példányokat őrizhetsz meg baleset esetére. Az Apple a fotók tárolására az iCloud szolgáltatást kínálja, az Android pedig a Google+ szolgáltatást, ahol privát módon oszthatsz meg vagy tárolhatsz fotókat, illetve videókat.

Az oldal a hu.norton.com honlap 2013. július 25-ei cikke alapján készült

2013. december

A felmérés eredményei

Talán emlékeztek még rá, januárban név nélküli kérdőívet töltöttetek ki az internetenleselkedő veszélyekről. Nos, elkészült a felmérés feldolgozása. Nézzük, melyek is voltak a kérdések, és hogyan alakultak a válaszok!

________________________________________

1. kérdés Egyik ismerősöd az utóbbi időben a közösségi oldalára sértő, fenyegető,lejárató kommenteket kap. Mit javasolnál neki, mit tegyen? 1. Jelentsd a zaklatást az adott oldalon!

2. Mentsd el a bizonyítékokat (pl. e-mailt, a videót, üzenetet stb.), azt isőrizd meg, hogy mikor kaptad ezeket!

3. Azonnal válaszolj a zaklató kommentekre, üzenetekre, nehogycsicskának nézzenek!

4. Hagyd a fenébe, ne foglalkozz vele! Ha azt látják, hogy nem érdekel,előbb-utóbb abbahagyják!

5. Avass be a dologba egy felnőttet!

Hát amint ez várható volt, a harmadik javaslatot választották alegkevesebben. Úgy látszik, a jelentős többség szeretné elkerülni akonfliktusokat még virtuálisan is, hiszen a válaszadók két százalékatanácsolta mindösszesen, hogy az ismerős vegye fel a kesztyűt, ésugyanolyan eszközökkel válaszoljon a zaklatásra, mint amilyennel őtzaklatták. Talán ez a konfliktuskerülés magyarázza azt is, hogy azok a javaslatok,amelyek passzív reakciót javasoltak (Mentsd el a bizonyítékokat, Hagyd afenébe,) a teljes javaslatoknak majdnem a felét teszik ki (47%). Ugyanakkor örvendetes, hogy – ha nem is sokkal – mégis azok a javaslatokkerültek többségbe, amelyek aktívabb választ javasoltak: jelenteni az esetetaz adott oldalon (35%), felnőtt bevonása (16%). Nem mehetünk el viszont amellett a tény mellett, hogy a felnőtt bevonása amásodik legkevesebb szavazatot kapta. Ezzel kapcsolatban azt tanácsoljuk, ha ciki felnőttel megosztani egy ilyen esetet, legalább barátaidat vond be! ________________________________________

2. kérdés Mostanában sokat hallani a különféle függőségekről (itt, a suliban alegtöbbeket érintő függés a cigaretta, gondolj csak arra, hányandohányoznak az osztályodból). Ha hiszed, ha nem, létezik internet függőség is! Tegyél egy próbát, nézd meg, te internet függő vagy-e! Válaszolj őszintén azalábbi kérdésekre! (Igen: I, nem: N) • Akkor is folyton a netre gondolsz, ha éppen nem vagy gép közelben?

• Nem tudod kontrollálni az internet előtt töltött időt, sokszor ott ragadsz a monitor előtt? •

Ingerültté és türelmetlenné válsz, ha nem gépezhetsz?

•Nem szívesen vallod be, mennyi időt töltöttél a neten?

•Romlani kezdenek a jegyeid, elhanyagolod az edzéseket vagy máskötelezettségeidet?

• Egyre ritkábban találkozol (személyesen) a barátaiddal? ________________________________________

3. kérdés Mostanában rengetegen mennek ki külföldre dolgozni. Bizonyára neked is van olyan ismerősöd, aki kint dolgozik, vagy oda szeretne menni. Mitjavasolnál neki, mit tegyen?

1. Ellenőrizd le, hogy valóban várnak-e téged!

2. Ne menj bele szerződés nélkül semmilyen munkába!

3. Ellenőrizd le, hogy hol fogsz lakni!

4. Vágj bele, az élet egy nagy kaland, menet közben kell navigálni!

5. Ellenőrizd le, menni pénzt fogsz kapni!

6. Eszed be se jusson kimenni, annyi mindent hallani ezekről amunkákról…

7. Ellenőrizd le, milyen típusú munkát várnak majd tőled! ________________________________________

4. kérdés Angliában történt a következő eset. Egy 28 éves fiú természetesen álnéven17 évesnek adta ki magát, így keresett magának 14-15 éves barátnőt aFacebookon. Potenciális áldozatainak tevékenységét hosszú időn keresztülmegfigyelte (mit posztoltak, milyen képeket tettek fel, kikkel barátkoznakstb.), így választotta ki azokat, akikkel felvette a kapcsolatot. Volt, akitől meztelen képeket kért, egy 14 éves mexikói lánynak pedig aztígérte, hogy feleségül veszi. Más alkalommal segítségadással hálózta beáldozatait, egyiknek méregdrága cipőt vett, másiknak cigarettát,harmadiknak feltöltötte a mobilját (forintra átszámolva kb. tízezer forintért),majd ellenszolgáltatásért cserébe ez utóbbi lánytól azt kérte, küldjön képet amelleiről, amit ő meg is tett. Végül a mexikói lány nővére vette észre, hogy húga 730 üzenetet kapottettől a fiatalembertől, ebből húsz alkalommal azt kérte a fiú, hogytalálkozzanak személyesen is és létesítsenek szexuális kapcsolatot. A következőkben véleményeket olvashatsz ezzel a történettel kapcsolatban. Jelöld a szokásos módon, amelyikkel egyetértesz!

1. A mexikói lány nővérének nem kellet volna ebbe bekavarni, mert így megakadályozta, hogy a húga férjhez menjen.

2. A telefonos lány nagy butaságot csinált, mivel olyan képet küldött a fiúnak, amivel az visszaélhetett volna (pl. továbbadja, vagy felteszi valahova).

3. Szerintem a srác nem csinált semmi törvénytelent, mert senki sem kényszerítette a lányokat, hogy meztelen képeket küldjenek neki, vagy lefeküdjenek vele.

4. Azok a lányok, akik felvették a kapcsolatot vele, és nem jelentették azonnal az esetet, amikor a fiú a szexre terelte a szót, közvetve segítették őt, hogy tovább vadászhasson a neten. ________________________________________

5. kérdés Nem egészen olyan vagyok, mint amit neki írtam – és találkozni akar velem… Mindenkivel előfordulhat, hogy beleesik abba a csapdába, hogy önmagát egy kicsit (vagy sokkal) jobb színben tünteti fel egy másik ember előtt, aki fontos neki, mint amilyen valójában. Például lehet, hogy a lány, akivel megismerkedtem, azt hiszi, hogy 180 cm magas vagyok, vízilabdázom, és villamosmérnöknek tanulok, miközben én csak 15 éves vagyok, időnként focizom a haverokkal a suli udvaron, és szakácsnak tanulok. Most mi lesz?

1. Még a találkozó előtt őszintén elmondom a lánynak, hogy bizony eddig kicsit mást mondtam magamról, mint a valóság.

2. Fejest ugrok a szituációba, majd ott rögtönözök valamit. (Az is lehet, hogy a lány is tódított magáról, és akkor kvittek vagyunk.)

3. Tovább húzom az időt, mindenféle kifogással elhalasztom a találkozást, hátha közben annyira összejövünk, hogy a végén már nem is lesz érdekes a kezdeti füllentés. ________________________________________

6. kérdés Van egy srác. Csak chaten írogatunk, ha a suliban találkozunk, nem is köszön!!! Te hogy reagálnál egy ilyen szitura?

1. Törlöm az ismerőseim közül, ha nem mer felvállalni élőben, a neten se keresse velem a kapcsolatot.

2. Legközelebb odamegyek hozzá a suliban, és megkérdezem, miért viselkedik így, bunkó vagy csak félős.

3. A legközelebbi chatezés alkalmával úgy vetem fel neki a témát, hogy ne legyen neki kellemetlen, és érezze ki belőle, hogy nem csak a neten szeretnék vele együtt lenni (pl. Jó volt ma látni a suliban. Nem mertem rád köszönni…bocs…) ________________________________________

7. kérdés Sexting, avagy egy (viszonylag) új jelenség a kibertérben… Mi is ez? A szó az angol „szex” és „texting” szavak összeolvadásából keletkezett. Szexuális tartalmú, erotikus, meztelen vagy félig meztelen képek, videók és szövegek küldését jelenti egyik telefonról a másik mobiljára vagy email címére. Egy kutatás során 9 és 15 év közötti amerikai lányokat kérdeztek meg. A kutatási eredmények szerint a válaszadók több mint fele rendelkezik regisztrációval a két legnagyobb közösségi portálon, a MySpace-n és a Facebookon. Mintegy 54 százalékuk úgy gondolja, hogy adatlapjukat csak az ismerőseik tudják megnézni, és 50 százalékuk ismerte el, hogy lépett már kapcsolatba idegennel ezeken az oldalakon keresztül. A megkérdezett lányok közel 70 százaléka küldött vagy tett már közzé magáról valamilyen képet vagy videót, 30 százalékuk pedig küldött vagy fogadott már szexuális tartalmú üzenetet. Ez utóbbiak közül a válaszadók 81 százaléka kapott, 33,7 százaléka e-mailben vagy mobil üzenetben küldött, 11,2 százaléka pedig közösségi oldalon tett közzé szexuális tartalmú üzenetet vagy olyan képet, amelyen csak alsóneműt, vagy azt sem visel. A válaszok szerint a lányok körülbelül 12 éves korukban küldtek először ilyen jellegű üzeneteket barátaiknak, de már 10 éves korukban kaptak hasonlóakat. Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy miért küldenek ilyen jellegű üzeneteket, a válaszadók 82 százaléka mondta, hogy szeretne a figyelem középpontjába kerülni. A válaszadók 66 százaléka gondolja úgy, hogy mert „laza”, közel 60 százalékuk a népszerű lányokat utánozza, mintegy 55 százalékuk pedig így szeretne „bepasizni”.

1. Szerintem hiba ilyen képeket küldeni, mert véletlenül is kikerülhet a netre.

2. A barátom másik városban él, úgyhogy ezzel is tartjuk fönn a kapcsolatunkat. Tudom, hogy vannak veszélyei az ilyen képek küldözgetésének, de én bízom a barátomban, ő biztosan nem teszi nyilvánossá a szexis képeimet.

3. Én nem szoktam ilyen jellegű képeket küldözgetni, de már ismerőseimnek küldtem tovább a hozzám érkezőket.

4. A barátom szerint a sexting hozzá tartozik egy modern párkapcsolathoz.

5. Én csak olyan képeket adok a páromnak, amiknek sorsa miatt akkor sem kell aggódnom, ha véletlenül harmadik személyhez kerülnek, és nem válhatnak bosszúeszközzé például egy csúnya szakítás után.

6. Én nem szoktam ilyen jellegű képeket küldözgetni, de már másoktól kaptam. ________________________________________

8. kérdés Illegális tartalmak a neten Tiltottnak minősülnek a gyermek pornográf tartalmak, a rasszista vagy idegen illetve fajgyűlöletre uszító tartalmak, illetve a bűncselekményre felbujtó, pl. drogfogyasztásra csábító oldalak. Mivel rengeteg fórum és blog jön létre, szinte biztosan lehet a világ minden témájára vonatkozó hozzászólást találni a világhálón. Ezek közül néhány olyan cselekedetre, életformára utal, ami egészségtelen, sőt életveszélyes is lehet, és ezt normálisnak állítja be, esetleg éppen rajongókat, követőket toboroz hozzá. Ilyen lehet az, amikor valaki öngyilkosságra próbál másokat rávenni, csoportos öngyilkosságot szervez, vagy másoknak tippeket ad az öngyilkossághoz. Enyhébb, de nem kevésbé veszélyesek az olyan oldalak, amelyek valamilyen szenvedélybetegséggel foglalkoznak. Ilyenek például az anorexiás és bulimiás, azaz különböző evési zavarokkal küzdő betegek számára létrehozottak. Ezeket azzal a szándékkal hozzák létre, hogy a hasonló problémával küszködők egymásra találjanak, megoszthassák a tapasztalataikat. De vannak olyanok is, amelyek inkább ötletet adnak a fogyókúrához, éhezéséhez, ezzel káros hatást gyakorolhatnak a látogatókra.

1. Ha bármilyen tiltott oldalra akadok, azonnal jelentem awww.biztonsagosinternet.huoldalon.

2. Hát, ha valami tuti fogyókúrás tippeket kapok az oldalon, akkor azokat biztos kipróbálom, régóta le szeretnék adni 5-6 kilót. 3. Szerintem a biofüves hirdetési oldalak nem tartoznak a tiltottak közé.Több ismerősöm is így szerezte be a cuccot.

________________________________________

9. kérdés Biztonságos a közösségi profilod? A következőkben javaslatokat, illetve a biztonságra vonatkozó kérdéseket olvashatsz. Válaszolj igennel vagy nemmel, hogy kideríthessük, biztonságos-e a profilod! • Annyi infót osztasz meg magadról a profilodon és később is az üzenőfaladon, amennyit a való életben is vállalsz?

•Beállítottad-e, hogy ne tudjanak rákeresni a profilodra, illetve, hogy üzenetet csak a bejelölt ismerőseid írhassanak neked?

• Megadtad-e már valakinek jelszavadat?

• Jelszavad összefüggésben van családi viszonyaiddal? (születésnap, házszám, keresztnév stb.)

• Megváltoztattad-e a jelszavadat, miután a múltkor szívességből megadtad a barátodnak?

• Beállítottad-e, hogy a neved alapján bárki rád kereshessen-e vagy csak ismerősök?

2014. január

Az internet rabszolgái

Elgondolkodtató adatok az internetfüggőségeinkről….

Egy amerikai felmérés általában vizsgálta függőségeket. Az ehhez kapcsolódó kérdés így hangzott: „ Mit nem tud nélkülözni egy hétre sem?” A válaszadó nők esetében ez a sorrend született: Koffein (kávé): 29% Okostelefon: 28% Alkohol: 23% Sex: 12% Más: 7% a férfiak kicsit másként rangsoroltak: Alkohol: 26% Koffein (kávé): 23% Okostelefon: 21% Sex: 20% Más: 10%.

A felmérés alapján életkor szerint is értékelni lehetett az adatokat. Ennek eredményeként az derült ki, hogy a 65 év felettiek markánsan koffeinfüggők, 46% tette első helyre a kávét a „nemtudomnélkülöznimégegyhétresem” kérdésre. További sorrend: · 50-64 év közöttiek: koffein 33% · 35-49 év közöttiek. okostelefon 38% · 18-34 év közöttiek: okostelefon 30%

A cikk felveti a kérdést, mikor válunk internetfüggővé, mikor válunk az internet rabszolgájává? A kérdésre az olvasónak feltett kérdéssel válaszolt az író: gondolkodjon el, kedves olvasó, az elmúlt egy órában érzett-e ellenállhatatlan késztetést arra, hogy tabletjét, laptopját vagy éppen olostelefonját kézbe vegye, és valami teljesen érdektelen dolgot ellenőrizzen azon?

Ha igen, akkor ön jó úton jár a rabszolgává válás útján…

2014. február

Online és offline zaklatás

Zaklatás a kibertérben, avagy mi is az a Cyberbullying?

Mi az a cyberbullying? Azt nevezzük így, amikor valakit interneten vagy mobilon szándékosan bántanak, zaklatnak, vagy megfélemlítenek. Ez sokféle módon történhet, csak néhány példát mutatunk be: A bántalmazók a közösségi oldalakon lejárató kommenteket írhatnak az áldozatról, feltöltenek a másikról kínos fényképet vagy videót. Küldhetnek sértő vagy fenyegető üzeneteket, létrehozhatnak profilt más nevében, hogy így lejárassák mások előtt, vagy a nevében küldenek az illető ismerőseinek üzenetet, amivel veszekedéstszítanak.

Előfordulhat, hogy sértő, fenyegető e-maileket kap az áldozat, vagy felzaklató képeket, videókat, vírust kapnak ezekben a levelekben. Visszaélhetnek a másiktól megszerzett személyes adatokkal (pl. fényképekkel), információkkal, amiket megoszthatnak, nyilvánossá tehetnek, így pl. olyan dolgokat is, amiket a másik nem adott volna ki ismeretleneknek vagy a nagyobb nyilvánosságnak.

A bántalmazó célja sokszor ezzel a megszégyenítés, megalázás, lejáratás, hogy a másikat nevetségessé tegye. A szexuális zaklatásnak is lehet online formája, amikor valaki szexuális ajánlatokat, kap, vagy olyan szexuális jellegű beszélgetésbe vagy cselekedetekbe akarja valaki bevonni, amit ő nem szeretne, ill. felzaklatja, vagy félelemmel tölti el. Lehetséges, hogy szexuális tartalmú képet, videót küldenek neki, illetve azt kérik, hogy ő küldjön magáról ilyeneket. Van közös az iskolai és az online bántalmazás között? Gyakran az online bántalmazás ugyanúgy zajlik, mint az iskolában zajló zaklatás, csak az elkövetők a technológia újdonságait használják fel rossz célra. Így sokszor azok lesznek az áldozatai, akiket az iskolában is piszkálnak, de a terrorizálás nem ér véget azzal, hogy kicsöngetnek, tovább folytatódik suli után a neten…

Különbség az, hogy a neten sokszor nagyobb közösség előtt zajlik, és még durvább, mivel az internet a személytelenség érzetét kelti, felbátoríthatja a bántalmazókat, olyanokat is le mernek írni, amit szóban nem mondanának. A netes zaklatásnál általában van kézzel fogható bizonyítékunk, ha elmentjük az e-maileket, a kommenteket stb. Sajnos azonban a bántalmazás a legtöbb esetben titokban marad, az elszenvedője nehezen mer segítséget kérni, emiatt sokáig folytatódhat a zaklatás. A legtöbb ilyen dolog csak poén, miért nem veszik viccnek? Lehet, hogy eleinte viccesnek tűnik pl. a cikiző komment, de akiről szól, annak ez nem poén, talán csak nem meri kimutatni, hogy valójában rosszul esik neki. Ha valakit nagy nyilvánosság előtt lejáratnak, megaláznak, az sosem lehet vicc. Nem tekinthetjük poénnak, hogy másokat gyötrünk, más kárán szórakozunk! Sajnos arra is van példa, hogy a viccnek induló szívatásnak igen komoly következményei lesznek. Lehet, hogy poénnak tűnik elsőre, hogy például egy szexis modell képével profilt létrehozni egy osztálytársadnak egy társkereső oldalon, megadva a telefonszámát, de neki már egyáltalán nem lesz az, ha hajnali 3-kor fogják idegenek szexuális ajánlatokkal keresni…

Ahogy te sem szeretnél kínos, sértő vagy akár veszélyes helyzetbe kerülni, ez ugyanígy igaz mindenki másra is! Az áldozat számára nagyon megterhelő lehet érzelmileg, hogy mások ellene fordulnak, és bántják, harag, félelem, csalódottság, kétségbeesés is kínozhatja, és ezeket nem könnyű feldolgozni. Engem is zaklatnak egy közösségi oldalon. Mit tegyek? Ha valaki bánt téged az interneten keresztül, az semmiképpen sem elfogadható, és fontos, hogy segítséget kérj, hogy leállítsd a zaklatást. Lehet, hogy közvetlenül nem veszélyeztet téged ez a fajta bántalmazás, mert nem találkozol „élőben” az elkövetővel, de attól ez még bántalmazásnak számít, és így teljesen normális reakció, ha rossz érzéseket kelt benned. Senkinek nincs joga ahhoz, hogy így bánjon veled! Talán azt érzed, hogy nem is érdemes tenni ellene semmit, mert úgysem tudod leállítani, inkább nem veszel róla tudomást. Ez a hozzáállás az elkövetőnek kedvez! Mások háborgatása, a magánéletébe való beavatkozás és megfélemlítés nem elnézhető.

Milyen lépéseket tehetünk? Avass be a dologba egy felnőttet! Mentsd el a bizonyítékokat (pl. e-mailt, a videót, üzenetet stb), azt is őrizd meg, hogy mikor kaptad ezeket! Ne válaszolj a zaklató kommentekre, üzenetekre! Fordulj a Kék Vonal Internet Helpline-hoz telefonon, e-mailben vagy chaten. Jelents a zaklatást az adott oldalon, ha erre van lehetőség, tiltsd le a zaklató felhasználót. Illetve jelentsd be a www.biztonsagosinternet.hu oldalon. A szüleiddel együtt forduljatok a rendőrséghez, és tegyetek feljelentést a zaklatás ellen! Az osztálytársam is cyberbullying áldozata, ezt mindenki tudja. Mit kéne nekem tennem? Ha tanúja vagy cyberbullyingnak, tudsz arról, hogy valakit bántanak, amellett nem mehetsz el úgy, mintha nem is vennéd észre! Azt gondolhatod, hogy egyszerűbb, ha nem folysz bele a dologba, és nem csinálsz semmit, de ha egyszer tudomást szereztél róla, akkor esélyt is kaptál arra, hogy segíts! Pont amiatt folytatódik sokáig a cyberbullying, mert senki nem lép közbe, és az áldozata pedig nem tudja, hogy hogyan vagy kitől kérjen segítséget! Közben pedig sokszor a nagy nyilvánosság előtt zajlik, tehát nagyon sokan látják pl. a megalázó videót, de nem lépnek fel ellene.

Nagyon fontos, hogy jelezd a bántalmazott felé, hogy te mellette állsz, és szeretnél neki segíteni, hogy közösen véget tudjatok vetni ennek a helyzetnek. Segíthetsz neki abban, hogy el merje mondani másoknak is, hogy mi történik vele, hogy olyan felnőttekhez tudjon fordulni, akik meghallgatják, és segítenek neki, illetve bátoríthatod arra, hogy hívja fel az Internet Helpline-t, és kérjen segítséget a Kék Vonaltól! Figyelmeztetheted arra, hogy őrizze meg a bizonyítékokat, és mutassa meg egy olyan felnőttnek, akiben megbízik (lehet a szülő, vagy egy tanár) Hová fordulhatunk cyberbullying esetén: A Kék Vonal Internet Helpline szolgáltatása elérhető a 116 111-es telefonszámon, illetve a Kék Vonal EMIL-en és CHAT-en keresztül. Biztonságos Internet Hotline: A www.biztonsagosinternet.hu

2014. március

Mi az a sexting?

Sexting – kezdődő sexőrület a neten?

Mi az a sexting? A szó az angol „szex” és „texting” szavak összeolvadásából keletkezett. Szexuális üzenetek vagy képek elektronikus úton való küldését jelenti, elsősorban a mobiltelefonok között. vagy email címek között.

Kik csinálják ezt? A sexting nálunk még viszonylag új dolog, de gyorsan divatba jött és néha igen nagy bajokat tud okozni… Egy amerikai tanulmány szerint a kamaszok nagyjából 20%-a bevallottan küld magáról, vagy kap ilyen képeket. Ha nálunk nem is ennyire elterjedt szokás még, a fényképezésre alkalmas mobiltelefonok és az online ismerkedés tér hódításával egyre többeknek van alkalma kipróbálni.

A tinik szeretnek tetszeni, és sokuk szereti megmutatni egyre nőiesebbé – férfiasabbá váló testét a kortársainak, barátainak, ismerőseinek. Sok tizenéves tölt fel magáról Facebook profilján nagyon szexis, kihívó képeket. Hasonló okokból a sexting is leginkább a tinédzserek körében népszerű. Nem egyszer a bevállalósság bizonyítására, bátorságpróbaként készülnek ezek a felvételek.

Miért jó ez? És miért nem annyira? Vannak, akiknek a szexi, sőt akár a teljesen meztelen képek küldözgetése része az interneten való ismerkedésnek vagy egy (táv)kapcsolatnak, mások divatból, a társak nyomásának engedve készítenek ilyen képeket magukról, vagy így szeretnék felhívni magukra az ismerősök figyelmét. Bármelyik okból is jutott eszedbe ilyen felvételek készítése, mielőtt elküldesz egy szexi képet magadról érdemes gondolni rá, hogy nincs arra garancia, hogy képeid nem kerülnek-e illetéktelen kezekbe! Elküldesz valamit egy barátnak, ő egy másik barátnak, aki szintén továbbadja, és könnyen előfordulhat, hogy végül a kizárólag a barátodnak szánt fotóid felkerülnek egy honlapra, esetleg egy Facebook profilra…

Ha elküldünk vagy feltöltünk egy digitális fotót magunkról örökre elveszítjük a kontrollt felette. Ezért ne küldj el olyan képet senkinek, amit nem mutatnál meg bárkinek! Miért veszélyes?

(Egy hiba, amit soha nem vonhatsz vissza) Sok tinikről készült kép kering a világhálón és sajnos sokan visszaélnek az interneten megosztott erotikus képekkel. Előfordulhat, hogy pornográf oldalakra is átteszik (nem ritkán névvel, telefonszámmal együtt), például szex hirdetésként. Az is megtörténhet, hogy rosszindulatú ismerőseid töltik fel fotóidat valahová, ahol kellemetlen kommentekkel teszik végkép vállalhatatlanná a képeket. Könnyen eljuthatnak így a felvételek szüleidhez, tanáraidhoz, ellenségeidhez… és kaphatnak a tervezetnél sokkal nagyobb nyilvánosságot. Ráadásul ezek a képek, videók online zaklatás, cyberbullying áldozatává tehetnek. (Erről egy másik cikkben olvashatsz bővebben.) Mit tehetek, hogy ne kerüljek ilyen helyzetbe?

Ebben az esetben is igaz az, hogy a legjobb a megelőzés! Ha egyszer a küldés gombra kattintottál, lehetetlen teljes biztonsággal megakadályozni, hogy a képek valaha illetéktelen kezekbe kerüljenek. Ha egy kép kikerült a birtokunkból, lehet, hogy évekkel, évtizedekkel később néz majd vissza ránk egy honlapon. Ezért csak olyan képeket küldj el, ossz meg, amiket maximálisan vállalhatónak érzel, és amiket nem lehet pornográf célokra használni! Ha te kapsz mástól ilyen fotókat, videókat, ne add tovább, inkább hívd fel a küldő figyelmét is a sexting veszélyeire!

És ha már elküldtem őket? Ha már elküldtél néhány erotikus fotót barátodnak, barátnődnek, érdemes mielőbb tisztázni, hogy nem szeretnéd, hogy azokat feltöltse a netre, vagy hogy elküldje bárki másnak.

És ha már megtörtént a baj, azaz olyan helyen vagy olyan kommentekkel látod viszont a fotóidat, amit el szeretnél tüntetni, akkor jelentsd be a honlap pontos URL címét a biztonsagosinternet.hu oldalon! Ha segítségre van szükséged, hívd a 116 111-et! Jogilag nincs az ilyesmi szabályozva?

18 év alatti személyekről tilos szexuális tartalmú képet készíteni, ilyen képeket, videókat továbbadni, megosztani! Tehát komoly jogi következményekkel, feljelentéssel is számolnia kell annak, aki akárcsak viccből is, mást meztelenül vagy intim helyzetekben ábrázoló képeket küldözget vagy ilyeneket tölt fel az internetre. Az is törvényellenes, ha közösségi oldalakról szedsz le erotikus képeket és töltöd fel máshová – hiszen nagyon nem mindegy, hogy a kép gazdája hova és milyen céllal szánta azt a képet. A sexting gyakran együtt jár az online zaklatással, ami szintén törvényellenes. Ha a képeiddel visszaéltek vagy zaklatás áldozata vagy, kérj segítséget egy felnőttől! Ha tanácstalan vagy, mit tehetsz, hívd a 116 111-et! A barátom szerint a sexting hozzá tartozik egy párkapcsolathoz… Egy párkapcsolathoz – jó esetben – csak olyan dolgok tartoznak hozzá, amik a pár mindkét felének elfogadhatóak.

Minden olyan dologra, amivel kapcsolatban neked fenntartásaid vannak, ami nem esik jól, amit veszélyesnek gondolsz, bátran mondj nemet! Beszélgessetek róla a barátoddal, miért lenne neki fontos, hogy kihívó, szexis, esetleg meztelen vagy félig-meddig meztelen képeket küldjetek egymásnak? Mindenki örül neki, ha van néhány jó képe a barátjáról, barátnőjéről, amit magánál hordhat vagy feltöltheti a telefonjára, megoszthatja a facebook profilján, de ezekre a célokra olyan képet adjatok egymásnak, amik sorsa miatt akkor sem kell aggódnotok, ha harmadik személyhez kerülnek, és nem válhatnak bosszúeszközzé például egy csúnya szakítás után.

2014. április

Grooming, avagy cukrosbácsik a neten

Grooming, avagy cukrosbácsik a neten

Mit jelent az, hogy grooming? Arra használják ezt az angol kifejezést, amikor egy felnőtt interneten keresztül épít ki ismeretséget egy gyermekkel, azzal a céllal, hogy szexuális kapcsolatra vegye rá, és szexuálisan visszaéljen vele. Sokszor úgy cserkészik be a gyerekeket, hogy barátságnak, vagy szerelmi kapcsolatnak igyekeznek beállítani a helyzetet, azért hogy a fiatal érzelmileg kötődni kezdjen hozzájuk.

Hogyan derül ki, hogy valaki grooming áldozata? Sajnos sokszor túl későn derül ki, hogy valakit ilyen módon félrevezetnek. Előfordulhat, hogy csak akkor lesz ez nyilvánvaló, amikor valamilyen szexuális ajánlatot kap a másiktól, vagy pl. személyesen is találkozik ezzel a személlyel, aki erőszakoskodni próbál vele.

Előadódhat az a helyzet is, hogy egy idő után a beszélgetésben is rosszul érzi magát, mert egyre többször próbálja a másik szexuális tartalmú beszélgetésbe is bevonni, egyre rámenősebben, és tolakodóbban. Lehetséges, hogy küld magáról intim képeket, illetve a másikat is erre kéri. Mit mondanak magukról, hogy valaki bedől nekik? Ha neten ismerkedsz, szinte alig tudsz biztosat a másikról. Lehet, hogy nem annyi éves, mint amennyinek mondja magát, hogy nem magáról töltött fel képet a közösségi oldalon a profiljához, és nem valós dolgokat oszt ott meg. Van, aki úgy próbál mások közelébe férkőzni, hogy ígéretesnek tűnő ajánlatot küld, vagy segítséget kér valamiben, esetleg közös ismerősökre, vagy eseményekre hivatkozik.

Előfordulhat, hogy a közösségi oldalon követi a másik kommentjeit, linkjeit, figyeli az állapotfrissítéseit, hogy lássa, hogy a másikat mi érdekli, és mivel tudná megkörnyékezni. Lehet, hogy valamilyen kihagyhatatlan munkaajánlatot, könnyű pénzkeresési lehetőséget ajánl, vagy értékes nyereményt, modellkarriert…Más viszont inkább arra alapoz, hogy úgy tesz, mintha ismerkedni szeretne és barátot/barátnőt keres. Mi a célja ezzel az elkövetőnek?

Az elkövető általában egy olyan felnőtt, aki nála jóval fiatalabbakkal szeretne szexuális kapcsolatot létesíteni. A jelentős korkülönbségből adódóan az idősebb fél reméli, hogy könnyen befolyásol egy fiatalabb partnert, bármire rá tudja majd venni. Kiderülhet, hogy az elkövető pedofíl, azaz nem egészséges szexuális vonzalmat érez gyerekek iránt, és ezért akar az interneten gyerekekkel, kamaszokkal kapcsolatba kerülni. Célja, hogy rábírja a neten megismert gyerekeket arra, hogy személyesen is találkozzanak, és ekkor az megerőszakolja őket. Vagy lehet, hogy pornográf tartalmú képeket vagy felvételt akar készíteni vagy kérni a gyerektől, és azokat terjeszti, felteszi valamilyen más honlapra, vagy továbbadja másoknak. Ez sajnos sokaknak egy pénzkereseti eszköz. Az is gyakori, hogy az elkövető a szexuális vágyait a gyerekekkel történő szex tartalmú beszélgetésekben, fantáziálásokban éli ki, ezért tart kapcsolatot fiatalokkal. Előfordul az is, hogy külföldi munka ígéretével külföldre utaztatja áldozatait, ahol prostitúcióra kényszerítheti a gyermeket, fiatalt. Ha velem is ez történik, akkor mit kell tennem? A legfontosabb dolog, hogy mindenképpen avass be valakit, ne kezeld titokként ezt a helyzetet, mert akkor nem is tud neked senki segíteni. Előfordul, hogy akivel ez történik, nem meri elmondani senkinek, mert magát is hibásnak érzi, hiszen ő ismerkedett meg ezzel az emberrel, ő döntött úgy, hogy elmegy a találkozóra, vagy küld magáról meztelen képet stb.. Lehet a bűntudat, vagy a szülők haragjától, büntetésétől való félelem az oka annak, hogy nem fordul a családjához.

Valóban nehéz dolog erről beszélni a szülőknek, vagy más felnőttnek, de mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a helyzet biztonságosan rendeződhessen, hiszen lehetséges, hogy rendőrségi feljelentésre is szükség lesz ahhoz, hogy le lehessen állítani a grooming folyamatát. A feljelentést pedig a szülő tudja megtenni. Ha úgy érzed, hogy nem tudod hogyan léphetnél, hívj minket, és együtt kitaláljuk! Nekem azt mondta a barátom, akit netről ismerek, hogy felszolgáló munkát tud szervezni nekem külföldön. Lehet, hogy ez is csak kamu?

Rengetegen mennek ki külföldre dolgozni, így az is lehet, hogy a barátodnak tényleg van kapcsolata vagy tud állás lehetőségről. De ha nem ismered őt személyesen, akkor ebben nem lehetsz biztos. Mérlegeld, hogy mennyire bízol meg benne, hogy mit gondolsz, lehet-e számítani rá. Mindenképpen avasd be a szüleidet is, ők is legyenek részesei annak, ahogy ezt a munkalehetőséget leszervezed. Kérjél hivatalos iratokat a munkáltatótól, mielőtt elkezdenéd tervezni az utadat lépj kapcsolatba a munkahellyel, ellenőrizd le, hogy valóban várnak-e téged, és milyen feltételek mellett tudnak téged alkalmazni. Ne menj bele szerződés nélkül semmilyen munkába. Mielőtt elutazol, tegyél meg minden lehetséges óvintézkedést, ne indulj el csak úgy, hogy nem tudod pontosan, hogy hol fogsz lakni, menni pénzt fogsz kapni, hány órát dolgozol, milyen típusú munkát várnak majd tőled. Van olyan, hogy a lelkes fiatal lányok jó fizetés reményében kiutaznak egy szórakozóhelyre pultosnak, és orr éri őket az a meglepetés, hogy valójában vetkőzniük kell…

Szerintem egy barátnőmmel is ez van, de ő azt állítja, hogy a srác szerelmes belé. Szerintem csak rá akarja venni valamire. Mit tegyek?

Mindenképpen beszélj vele a netes ismerkedés veszélyeiről. Próbáld ráébreszteni, hogy a neten mindenki annak mondja magát, akinek akarja, fel tölthet másról készült képeket, hazudhat magáról következmények nélkül. Oszd meg vele nyíltan, hogy mit érzel gyanúsnak a fiúval kapcsolatban! Ha úgy érzed, ez nem segít, bátran kérj segítséget egy felnőttől!

2014 május

Veszélyes és illegális tartalmak a neten

Illegális tartalmak az interneten

Illegális tartalmak Rengeteg fontos információt, csodás fotókat, érdekességeket, szórakozási lehetőséget, új ismerősöket és régi barátokat találhatsz a világhálón, de ezek mellett káros vagy illegális tartalmakra is bukkanhatsz. Olvass tovább, hogy megtud, mik is ezek, és mit tehetsz, ha ilyesmiket látsz! Veszélyes? Káros? Árt? Talán úgy gondolod, a felnőttek túl sokat aggódnak amiatt, hogy mit csinálnak a fiatalok a neten, hiszen ott semmi sem veszélyes nincs rátok nézve. Nem is célunk elvenni a kedved a netezéstől, ami rengeteg hasznos, és jó dolgot hoz közel hozzád! Előfordulhat azonban, hogy olyan dolgokkal találkozol, amikkel nem szeretnél.

Vannak a világhálón káros vagy veszélyes tartalmak, amik veszélyes dolgokat népszerűsítenek, vagy zavaróak. Ha olyasmit látsz a neten, amiről utóbb azt gondolod, meg sem kellett volna nyitnod, akkor fontos megosztani valakivel a rossz élményedet, feltenni a kérdéseidet, elmondani az érzéseidet.

Az interneten illegális, azaz törvénybe ütköző, tiltott tartalmak is vannak, amelyek készítése és terjesztése bűncselekmény.

Milyen tartalmak tiltottak?

Tiltottnak minősülnek a gyermek pornográf tartalmak, a rasszista vagy idegen illetve fajgyűlöletre uszító tartalmak, illetve a bűncselekményre felbujtó, pl. drogfogyasztásra csábító oldalak.

Mit takar az, hogy gyermek pornográf tartalom?

Tiltott felvételnek minősülnek a gyermek pornográf tartalmak, ami azt jelenti, hogy gyerekkorú személyekről, azaz 18 évesnél fiatalabbról készített szexuális tartalmú felvételek (kép, videó). Ez azt jelenti, hogy ennek megtekintése, megszerzése, terjesztése, és a felvétel készítése is törvénytelen, a tiltott pornográf felvétellel való visszaélés bűncselekményi kategóriába esik.

Tehát, ha pl. tini lányokról vagy fiúkról szexis, izgató képek vagy szexfilmek készülnek és ezeket a megnézed, letöltöd vagy, továbbküldöd az is bűncselekmény!

.

Ha véletlenül mégis ilyet látsz, akkor bejelentheted a www.biztonsagosinternet.hu oldalon.

Mi a helyzet az uszító blogokkal, fórumozókkal?

Illegális tartalom a rasszista, idegen- vagy fajgyűlöletre uszító szöveg vagy kép. A neten ráadásul ezek a tartalmak nagy nyilvánosság elé kerülnek, és így ez kimeríti a közösség elleni izgatás bűncselekményét, ami akkor áll fenn, ha valaki valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai elleni gyűlöletre uszít. Talán már te is belefutottál olyan fórumba, vagy blogba, ahol egy csoportot megalázó, sértő vagy fenyegető hozzászólásokat írnak, és másokat is ennek a csoportnak a diszkriminációjára buzdítanak, az előítéleteket erősíteni kívánják. Ilyen oldalon akár felháborító dolgokat olvashatsz, ami elbizonytalanít. Emellett találhatunk olyan oldalakat, ahol önkényuralmi jelképeket hoznak nyilvánosságra, ami szintén vétséget jelent.

Mit tegyek, ha azt látom, hogy egy oldalon drogot kínáló, drogfogyasztásra csábító hozzászólások vannak?

Előfordulhat, hogy dílerek vagy kábítószer fogyasztók valamilyen fórumon, közösségi oldalon, vagy más website-okon próbálnak másokat rábeszélni a drogozásra, drogvásárlásra, esetleg a kábítószer-fogyasztást úgy tűntetik fel, mint egy követendő dolgot.

Fontos tudnod azonban, hogy ez kifejezetten káros lehet a gyerekek számára, akik nincsenek tisztában azzal, hogy ezek az anyagok mennyire veszélyesek, és milyen hatással vannak az emberre.

Milyen veszélyes tartalmakra kell még figyelnem?

Mivel rengeteg fórum és blog jön létre szinte biztos, hogy lehet a világ minden témájára vonatkozó hozzászólást találnia világhálón. Ezek közül néhány olyan cselekedetre, életformára utal, ami egészségtelen, sőt életveszélyes is lehet, és ezt normálisnak állítja be, esetleg éppen rajongókat, követőket toboroz hozzá.

Ilyen lehet az, amikor valaki öngyilkosságra próbál másokat rávenni, csoportos öngyilkosságot szervez, vagy másoknak tippeket ad az öngyilkossághoz. Aki mást öngyilkosságra rábír, vagy ennek elkövetéséhez segítséget nyújt, ha az öngyilkosságot megkísérlik vagy elkövetik, bűntettet követ el. Ezek a tartalmak másokat nagyon felzaklathatnak, így ha ilyesmit olvastál, próbáld elmondani valakinek, hogy csökkentsd az ezzel járó érzelmi megterhelést!

Mik azok a pro ana pro mia oldalak?

Ezek az oldalakat általában anorexiás és bulimiás, azaz különböző evési zavarokkal küzdő betegek hozzák létre, azzal a szándékkal, hogy a hasonló problémával küszködők egymásra találjanak, megoszthassák a tapasztalataikat.

Vannak olyan oldalak, amelyeknek a célja, hogy segítsék egymást a betegségből felépülni, de vannak olyanok is, amelyek inkább ötletet adnak a fogyókúrához, éhezéséhez, vészesen sovány modellek képeit teszik közzé mintegy inspirációként.

A táplálkozási zavarok lehetnek nagyon súlyosak, és általában azok a tanácsok, amelyeket ilyen honlapokon olvashattok szintén veszélyesek, semmi esetre sem követendőek!

Miért van ennyi erőszak a neten?

Akár úgy is érezhetjük, hogy erőszak ömlik a médiában, hiszen folyamatosan erőszakos esetekről számolnak be a híradók, a bűnügyi sorozatok brutális történetekkel vannak teli, és az internet is rengeteg erőszakot ábrázoló videót lehet látni.

De sokszor maguk a felhasználók agresszívek, támadóak pl. egy fórumon, vagy közösségi oldalon. Fenyegető vagy félelemkeltő hozzászólásokat írhatnak, ami nagyon felkavaró lehet.

Ha ilyet tapasztalsz, nézz utána, hogy annak az oldalnak van-e moderátora , akinek lehet jelenteni a nem oda illő tartalmat, hiszen a legtöbb oldal házirendje nem engedi meg az ilyen durva magatartást. Ha nem találsz moderátort, de rábukkansz az adminisztrátorra, a honlap üzemeltetőjére, neki is jelezheted, hogy mit kifogásolsz. De sokszor maguk a felhasználók agresszívek, támadóak pl. egy fórumon, vagy közösségi oldalon. Fenyegető vagy félelemkeltő hozzászólásokat írhatnak, ami nagyon felkavaró lehet.

Hová fordulhatok? Ha kérdésed van a biztonságos internet használattal kapcsolatban, akkor keresd az Európai Unió által támogatott Safer Internet Program hazai tagjait: A Kék Vonal Internet Helpline szolgáltatása elérhető a 116 111-es telefonszámon, illetve a Kék Vonal EMIL-en és CHAT-en keresztül. Tudatosságnövelő- központ: A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat célja, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos internethasználat fontosságára. Szakembereik ingyenes előadásokat t tartanak diákok, tanárok, szülők számára a biztonságos internet- és mobilhasználatról. Biztonságos Internet Hotline: A www.biztonsagosinternet.huweboldal lehetőséget nyújt az interneten fellelhető jogsértő, káros és veszélyes tartalmak, zaklatás bejelentésére. A szolgáltatást a Puskás Tivadar Közalapítvány működteti. www.saferinternet.hu

2014. június

Ha lecseréled a mobilod….

Mielőtt lecseréljük mobilunkat…

Az olyan mobil eszközök, mint az okostelefonok és tabletek folyamatosan fejlődnek, az változás sebessége továbbra is elképesztő. Ennek következtében a legtöbb ember átlagosan 18 hónaponként lecseréli az éppen használt eszközét. Sajnos sokan csak megszabadulnak a régi telefontól vagy tablettől, és nem gondolnak arra, hogy mennyi személyes adat gyűlt össze a megunt készülékeken. Jelen cikkben az ebben rejlő veszélyeket játjuk körbe.

Mielőtt megválunk a régi mobiltól

A tárolt adatok

A mobil eszközök sokkal több személyes adatot tárolnak (akár még a személyi számítógépnél is többet), mint azt a felhasználók elképzelik. Tipikusan az alábbi adatok találhatók meg az eszközön:

 • Lakcím, munkahely címe, azok a helyek, ahol a felhasználó gyakran megfordul
 • Családtagok, barátok, kollégák elérhetőségei
 • Kimenő, bejövő és nem fogadott hívások listája
 • Szöveges- és hangüzenetek
 • A közösségi oldalakon vagy játékokban lezajlott beszélgetések szövege
 • GPS vagy mobilhálózat adatokon alapuló időbeli helyinformációk
 • Böngésző előzmények, sütik (cookie), cache-ben található oldalak
 • Saját fotók, videók, hangfelvételek és email-ek
 • A személyes fiókokhoz – például email vagy online bank – tartozó tárolt jelszavak
 • Felhőszolgáltatásokban tárolt állományokhoz való hozzáférés · (.Egészségügyi információk (vérnyomás, pulzusszám)

Ahogy a fenti példák is mutatják, hatalmas mennyiségű személyes adat gyűlik össze a mobil eszközökön Függetlenül attól, hogy milyen módon válunk meg a készüléktől (eladjuk, elajándékozzuk családtagnak vagy, másnak, vagy csak simán eldobjuk), rendkívül fontos, hogy először töröljük a személyes, bizalmas adatokat. Ezen kívül az is lényeges, hogy töröljünk minden más információt mielőtt visszaadjuk vagy újra cseréljük a régi eszközt. Amennyiben ezt elmulasztjuk, bárki, aki hozzájut a készülékhez, könnyedén hozzáférhet a tároltad adatokhoz.

Mielőtt nekiállunk az adatok törlésének készítsünk másolatot a fotókról, videókról és egyéb állományokról, adatokról, mert miután véglegesen töröltük ezeket, már nincs lehetőség visszaállítani az eredeti állapotot. Az adatok lementése után gondosan törölni kell mindent, ami az eszközön maradt. A fájlok, fotók, adatok egyszerű törlése nem elegendő, mivel az Internetről ingyenesen letölthető programok segítségével könnyedén vissza lehet állítani ezeket. Ehelyett ún. „wiping” megoldást kell alkalmazni, amely tulajdonképpen felülírja a korábbi állományokat, így azokat később nem lehet elolvasni. Ezt legegyszerűbben a gyári állapot visszaállítása (factory reset) funkció segítségével lehet megtenni. Ez visszaállítja azt az állapotot, amely a készülék vásárlásakor állt fent. Általánosságban igaz, hogy ez a legbiztonságosabb és legegyszerűbb módszer az adatok végleges törlésére. Amennyiben további kérdések merülnek fel a gyári állapot visszaállítása kapcsán, akkor érdemes utánanézni a kézikönyvben vagy a gyártó weboldalán. Emlékeztetőül: az adatok törlése nem elegendő, mivel azokat könnyen vissza lehet állítani!

SIM és SD kártya

A készüléken lévő adatokon kívül még ott van a SIM kártya is, amellyel foglalkozni kell a telefon lecserélésekor. A SIM kártya az, amit a telefon használ a hívások lebonyolításához vagy az adatkapcsolatok létrehozásához. A gyári állapot visszaállítása után a SIM kártya továbbra is tartalmaz bizalmas információkat. Amennyiben a régi telefonszám megmarad az új készülékhez, javasolt beszélni az eladóval a SIM kártya áthelyezéséről. Amennyiben erre nincs lehetőség, – például az új készülékbe más méretű SIM kártya kell – akkor a régi kártyát fizikailag meg kell semmisíteni, így elejét lehet venni annak, hogy másvalaki felhasználja azt.

Végezetül pedig meg kell említeni, hogy bizonyos mobil eszközök önálló SD (Secure Digital) kártyát használnak a további adatok tárolására. Az ilyen kártyákra kerülhetnek fotók, alkalmazások vagy bizalmas adatok egyaránt. Ne felejtsük el kivenni a külső SD kártyát, mielőtt megválunk a készüléktől (bizonyos esetekben ez az akkumulátor alatt található)! Az SD kártyát felhasználhatjuk az új készülékben vagy pedig általános célú adattárolóként a számítógéphez egy USB csatlakozó segítségével. Amennyiben nem lehet felhasználni az új telefonhoz, akkor.javasolt a SIM kártyához hasonlóan megsemmisíteni azt. Amennyiben valaki bizonytalan a fenti lépések végrehajtását illetően, érdemes elmenni az üzletbe, ahol a régi készüléket vásároltuk, és segítséget kérni az eladótól.

Végezetül érdemes megfontolni azt is, hogy a régi készülék egyszerű eldobása helyett célszerű elajándékozni valakinek, például egy jótékonysági szervezetnek.

A cikk az Ouch! hírlevele alapján készült.

2014. július

Feltörték a gépemet, mint egy diót…

Feltörték a gépemet,mit tegyek?

Feltörtek, mit tegyek?

Betörésre utaló jelek

A legfontosabb, amit meg kell értened, hogy a legtöbb esetben nem lehet egyetlen lépésben megállapítani azt, hogy feltörték a számítógépedet! A leggyakrabban számos különböző jel együttes megléte utalhat erre. Amennyiben az alábbiak közül több is igaz, az arra utalhat, hogy támadás áldozatává váltál: Az antivírus program olyan üzenetet küld, hogy fertőzést talált a számítógépen, különösen akkor, ha nem tudja törölni, vagy karanténba helyezni a gyanús fájlt A böngésződ kezdőoldala váratlanul megváltozott, vagy olyan oldalak töltődnek be, amiket nem akartál megnyitni Új felhasználói fiókok jelentek meg a számítógépen, de nem Te hoztad létre azokat Új programok futnak a számítógépen, amiket nem Te telepítettél Egy program engedélyt kér tőled, hogy változtatásokat végezhessen a számítógépen, bár nem telepítettél vagy frissítettél semmilyen alkalmazást A tűzfal figyelmezetést küld arról, hogy egy nem engedélyezett program próbál meg hozzáférni az Internethez.

Válaszlépések

Ha úgy gondolod, hogy feltörték a számítógépedet, akkor minél előbb cselekedned kell! Ha céges számítógépről van szó, vagy a sajátod, de munkára használod, ne akard saját magad megoldani a problémát, és semmiképpen ne kapcsold ki! Nem csak azért, mert ezzel több bajt okozhatsz, mint amennyit megoldhatsz, hanem azért is, mert olyan bizonyítékok veszhetnek el, amik hasznosak lehetnek az eset kivizsgálása során. Baj esetén értesítsd a munkáltatódat – ügyfélszolgálat, IT biztonsági csoport,stb.! Ha valamiért nem tudod felvenni velük a kapcsolatot vagy problémát jelenthet a késlekedés, akkor válaszd le a számítógépet a hálózatról, és tedd alvó vagy hibernált üzemmódba! Amennyiben nem vagy teljesen biztos abban, hogy betörtek a gépedre, akkor is inkább jelentsd az esetet, és hagyd, hogy a szakemberek kivizsgálják.

Ha a saját számítógépedről van szó, akkor az alábbi lépéseket érdemes végrehajtani:

 • Mentés: a legfontosabb lépés, amit meg kell tenned, hogy időben készítesz mentést a fontos adataidról dokumentumaidról, valamint győződj meg arról, hogy a mentésből vissza tudod állítani az eredeti állapotot! Gyakran megesik, hogy ha egy számítógépet feltörnek, nincs más megoldás, mint törölni róla mindent, újratelepíteni az operációs rendszert, és mentésből helyreállítani az adataidat.
 • Új jelszó: változtasd meg a jelszavadat! Ezt nem csak a számítógépeden és a okos telefonodon kell megtenni, hanem minden online fiókhoz tartozó jelszavad esetén. A jelszóváltoztatást egy biztonságos és megbízható számítógépről végezd el!
 • Víruskereső program: ha az antivírus program figyelmeztetést küld egy fertőzött fájlról, érdemes követni a felajánlott tanácsokat. Ezek rendszerint azt javasolják, hogy tegyük karanténba, tisztítsuk meg, vagy töröljük a fertőzött fájlt. A legtöbb program internetes hivatkozást is szokott ajánlani, ahol többet is megtudhatunk az adott káros szoftverről. Ha nem tudod eldönteni, mitévő legyél, tedd karanténba! Ha ezt nem lehet, akkor törölni kell!
 • Újratelepítés: amennyiben nem tudod az antivírus programmal megtisztítani, akkor a legbiztonságosabb módszer, hogy az alapjaitól kezdve építed újra a rendszeredet. Először is válaszd le az eszközt az Internetről. Ezután kövesd a számítógép kézikönyvben leírt utasításokat! Ezek jellemzően arról szólnak, hogy lehet a helyreállító (recovery) partícióról újratelepíteni a rendszert. Ha a helyreállító partíció hiányzik, sérült, vagy az is érintett a fertőzésben, vedd fel a kapcsolatot a gyártóval, és kérj tőlük egy helyreállító DVD lemezt! Ne telepítsd újra a rendszert a mentésekből, mert azokban lehetnek olyan sérülékenységek, amelyet kihasználva a támadók ismételten megfertőzhetik a gépet! A mentéseket csak az adatok helyreállítására szabad alkalmazni! Abban az esetben, ha a számítógép már túl régi, vagy nincs hozzá támogatás, érdemes és gyakran olcsóbb is) egy új gépet venni, mint hosszú órákat tölteni az újratelepítéssel).
 • Szakértői segítség: ha úgy véled, hogy betörtek a számítógépedbe, és nem érzel magadban elég tehetséget vagy tudást a javításra, érdemes egy szakértőhöz fordulni. Például egy betörés után azt látod, hogy a mentések nem teljesek vagy elavultak. Ilyenkor lehet, hogy megpróbálkozol azzal, hogy a fontos dokumentumokat, adatokat a fertőzött gépről átmásolod egy másikra. Azonban fenn áll annak a lehetősége, hogy akaratlanul is átviszed a fertőzés okát a második gépre. Ilyenkor sokkal biztonságosabb megoldás az, hogy egy szakemberhez fordulsz, aki kockázatmentesen le tudja menteni számodra a kérdéses fájlokat.

A cikk az Ouch! hírlevele alapján készült.

2014. augusztus

Vétlen áldozattá válás

Vétlen áldozattá válhatunk az Interneten

 

Igen, valójában Te is célpont vagy… Általánosan elterjedt tévhit az Internet használói körében, hogy ők maguk nem lehetnek célpontjai a kiberbűnözőknek, mivel az ő számítógépükön,számítógépeiken nincs semmi értékes. Az igazság az, hogy ennél messzebb nem is járhatnának az igazságtól. Amennyiben valakinek van számítógépe, mobil eszköze valamilyen online fiókja, email címe, bankkártyája,vagy akár valamilyen internetes tevékenységet végez, potenciális bevételi forrássá válik a kiberbűnözők számára.

Miért vagy célpont?

A civilizációk kialakulása óta, mindig is léteztek olyan bűncselekmények, mint a csalás, a személyiség lopás vagy a zsarolás. Ezek a mindennapi életünk részévé váltak. A bűnözők célja mindig ugyanaz, olyan sok pénzt szerezni, amennyit lehet olyan könnyen, ahogyan csak lehet és lehetőleg minimális kockázattal. A hagyományos módszereket tekintve ez nem volt egyszerű, mert a bűnözőket korlátozta az, hogy éppen hol vannak, valamint az, hogy fizikailag is kapcsolatba kellett kerülniük az áldozatokkal. Ez pedig nem csak azt korlátozta, hogy ki válhatott áldozattá, hanem egyben a bűnözők lebukásának a kockázatát is megnövelte. Azonban a bűnelkövetés formái megváltoztak akkor, amikor az Internet és az online technológiák elterjedtek. Manapság a bűnözők bárkit könnyedén célba vehetnek minimális költségekkel és kockázattal, bárhol is tartózkodnak. Ezen kívül a bűnözők egyre szervezettebbé váltak, amelynek eredményeképp még hatékonyabbak lehetnek.

Egyszerűen megfogalmazva, a bűnözők tisztában vannak azzal, hogy minél több bankkártya adatot lopnak el, minél több online banki fiókba törnek be, minél több jelszót törnek fel, annál több pénzt tudnak lopni. A szó szoros értelmében fel akarnak törni mindent eszközt, ami csatlakozik az Internetre, ide értve a Te számítógépedet is. Világszerte több millió rendszert feltörni meglepően egyszerű, annak ellenére, hogy milyen hatalmas munkának tűnik, mivel erre a célra automatizált eszközöket használnak. Például készítenek egy olyan adatbázist, amelyben több millió email cím van, és ezekre a címekre adathalász üzenetek küldenek ki különféle programok segítségével. Az ilyen kéretlen levelek spam) küldésének gyakorlatilag nincs költsége, mivel erre a célra már korábban feltört és fertőzött számítógépeket) használnak – akár a Tiéd is. Ez az egyik oka annak, hogy miért van értéke minden egyes Internetre csatlakoztatott eszköznek még akkor is, ha egyébként semmi másra nem használható. Tulajdonképpen a bűnözők nem tudják, kinek a számítógépét törik fel az email-ben érkező támadással, de azzal tisztában vannak, hogy minél többet küldenek ki a gyanútlan felhasználóknak, annál többen esnek áldozatul. De előfordul az is, hogy a bűnözők szó szerint átvizsgálják (szkennelik) az Internet egy részét – ehhez is vírussal fertőzött számítógépeket használnak – és olyan számítógépeket és más eszközöket keresnek, amelyekbe betörhetnek. Még egyszer fel kell ,hívnunk a figyelmet arra, hogy nem azért leszel célpont, mert valamilyen szempontból különleges vagy, hanem azért, mert a bűnözők mindenkit célba vesznek, köztük Téged is.

Védd meg magad!

Annak érdekében, hogy minél több rendszert tudjanak feltörni, a bűnözők viszonylag egyszerű módszereket használnak.

Szerencsére az alábbi néhány egyszerű tanács betartásával védekezni is lehet a támadások ellen:

Te magad: tulajdonképpen a felhasználó az első védekezési vonal. A legtöbb támadás azzal indul, hogy a támadó megpróbálja becsapni az áldozatot például úgy, hogy ráveszi, nyisson meg egy káros tartalommal fertőzött email csatolmányt, vagy adja meg a jelszavát.

A józan ész a legjobb védekezés: ha valami túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg egy átverési kísérlet.

Frissítések: gondoskodjunk arról, hogy mindig telepítsük a legújabb frissítéseket és javításokat a számítógépre vagy mobil eszközre! Ez természetesen igaz az operációs rendszerre, az alkalmazásokra, de még az alkalmazásokba (például az internetböngészőbe) épített bővítményekre is. Ezzel a lépéssel a legtöbb támadást ki lehet védeni.

Jelszavak: egyedi és megfelelően erős jelszót kell használni minden online felhasználói fiókhoz! Ez abban az esetben jelent védelmet, ha az általad is látogatott weboldalt feltörik, és ellopják a jelszavakat, akkor a többi felhasználói fiókod nem kerül veszélybe. Ugyanez érvényes a különböző eszközökre is: egyedi és megfelelően erős jelszóval, PIN kóddal vagy valamilyen zárolási mechanizmussal kell védeni! Annak érdekében, hogy biztonságosan tudd tárolni a különféle jelszavakat, érdemes telepíteni egy jelszószéf alkalmazást, amely a jelszavak tárolására és kezelésére szolgál.

Bankkártyák: érdemes gyakran (legalább hetente) ellenőrizni a pénzügyi kimutatásokat. Abban az esetben, ha bármilyen ismeretlen eredetű tranzakciót veszel észre a számlán, azonnal értesíteni kell a kártya kibocsátóját. Amennyiben a bank lehetőséget ad arra, hogy email vagy SMS üzenetben figyelmeztetést küldjön a szokatlan vagy gyanús pénzmozgásról, azt érdemes használni, hogy az esetleges lopásokat minél hamarabb észre lehessen venni.

Hálózat: az otthoni WiFi hálózat adminisztrátori jelszavát le kell cserélni valami erős és egyedi jelszóra. Továbbá, állítsd be, hogy csak jelszóval lehessen csatlakozni a hálózatra! Győződj meg arról, hogy csak az engedélyezett eszközök csatlakozhatnak a hálózatra, és hogy ezeken telepítve van minden szükséges frissítés és javítás!

Közösségi oldalak: minél több információt osztasz meg magadról a közösségi oldalakon, annál nagyobb veszélynek teszed ki magad. Ebből adódóan nem csak arról van szó, hogy ha minél több információt osztasz meg magadról, annál könnyebben tudnak becsapni, hanem az általad kiadott információk miatt értékesebb célpont lehetsz.

A cikk az Ouch! hírlevél alapján készült

2014. szeptember

A felhő biztonságos használata

A felhő biztonságos használata

Felhőszolgáltató választása

A felhő nem jó vagy gonosz, hanem egy olyan eszköz, amellyel megoldhatjuk a feladatainkat otthon vagy a munkahelyünkön. Azonban az ilyen szolgáltatások használatakor a saját adatainkat kezelés, tárolás céljából átadjuk másoknak, és elvárjuk, hogy tartsák biztonságos körülmények között, illetve, hogy mindig elérhetőek legyenek. Mivel biztosra kell mennünk a döntésünk bölcsességét illetően, kérdezzük meg a rendszergazdát, hogy a munkahelyi számítógépen, illetve a céges adatokkal kapcsolatosan használhatunk-e felhő alapú szolgáltatást. Ha van lehetőségünk felhő szolgáltatás igénybevételére, akkor győződjünk meg arról, hogy melyiket és milyen feltételekkel használhatjuk!

Ha személyes célra akarjuk használni, akkor az alábbiakat vegyük figyelembe:

 • Támogatás: kaphatunk segítséget a felmerült problémákkal vagy kérdésekkel kapcsolatban? Van telefonos ügyfélszolgálat vagy email cím, ahova fordulhatunk? Esetleg van nyilvános fórum vagy a Gyakran Ismételt Kérdéseknek fenntartott rész a szolgáltatás weboldalán? Egyszerűség: mennyire egyszerű használni a szolgáltatást? Az összetettebb szolgáltatások használata esetén könnyebb hibázni, ami akár az adatok elvesztéséhez is vezethet. Olyan szolgáltatást válasszunk, amely könnyen érthető, használható, és konfigurálható!
 • Biztonság: titkosított csatornán jut el a számítógépeden tárolt adat a felhő szolgáltatóhoz? A szolgáltató szerverén titkosított formában tárolják a feltöltött adatokat, és ha igen, akkor ki tudja visszafejteni a titkosítást? Általános szerződési feltételek: szánjunk egy kis időt az ÁSZF elolvasására (gyakran meglepően könnyű elolvasni)! Tudjuk meg, kinek van hozzáférése az adatainkhoz, és milyen jogaink vannak!

 • Adatvédelem: miután kiválasztottuk a számunkra megfelelő szolgáltatást, a következő lépés annak megfelelő használata lesz. Az, hogy hogyan férünk hozzá, és hogyan osztjuk meg az adatainkat, gyakran sokkal nagyobb hatással van az adataink biztonságára, mint bármi más, ezért az alábbiakat vegyük figyelembe:
  • Hitelesítés: használjunk erős és egyedi jelszót a felhőszolgáltatáshoz! Ha a szolgáltató lehetőséget ad a két lépcsős (kétfaktoros) hitelesítésre, akkor ajánlott igénybe venni azt.
  • Fájlok és mappák megosztása: a felhőben könnyen megy a megosztás. Talán túlságosan is. A legrosszabb esetben véletlenül a teljes Internet számára megosztunk bizonyos fájlokat vagy mappákat. A védekezés legjobb módja, ha alapértelmezésként senkivel nem osztjuk meg az adatainkat. Ha szükséges, akkor egyedileg határozzuk meg, hogy kik (személyek vagy bizonyos csoportok) férhetnek hozzá az adott állományhoz vagy mappához! A későbbiekben, amikor valakinek már nincs szüksége a megosztásra, akkor vonjuk vissza a jogosultságait! A szolgáltatók lehetőséget biztosítanak arra, hogy könnyedén nyomon kövessük, kik fértek hozzá az állományainkhoz és mappáinkhoz.
  • Megosztott fájlra és mappára mutató hivatkozások: a felhő szolgáltatások egyik leggyakoribb alkalmazása az állományainkra és mappáinkra mutató hivatkozások készítése. Ezen funkció használatával egyszerűen meg tudunk osztani bármit egyetlen hivatkozás készítésével. Azonban ennek a megoldásnak komoly biztonsági hátrányai vannak, mivel a hivatkozás birtokában bárki hozzáférhet a szermélyes adatainkhoz. Miután elküldtük valakinek a linket, az bármikor továbbküldheti másoknak, de akár egy keresőben (például Google) is tárolásra kerülhet. A későbbiekben, amikor már nincs szükség a hivatkozással megosztott fájlok vagy mappák elérésére, akkor tiltsuk le a hivatkozást, vagy legalább használjunk jelszót a linkhez

 • Beállítások: használjuk a szolgáltató által felkínált biztonsági szolgáltatásokat! Például ha megosztunk valakivel egy állományt vagy mappát, az továbbosztható-e másokkal a mi beleegyezésünk nélkül. Vírusvédelem: mindig telepítsük a legújabb verzióját az antivírus szoftverünket azokra az eszközökre, amelyekről használjuk a felhőszolgáltatást! Ha az általunk megosztott fájl vírussal fertőzött, akkor másokat is megfertőzhet, ha hozzáférnek.
 • Adatmentés: bár a felhőszolgáltató is végez adatmentést, mindig gondoskodjunk saját magunk is a biztonsági másolatokról! Nem csak azért fontos ez, mert például megszűnhet a szolgáltató, vagy üzemszünet léphet fel náluk, vagy egyéb más ok miatt válik elérhetetlenné, hanem azért is, mert a nagy mennyiségű adatot sokkal könnyebb egy helyi mentésből visszaállítani, mint a felhőből. Ellenőrizzük azt is, hogy a szolgáltató milyen gyakran menti az adatainkat, adnak-e lehetőséget arra, hogy a módosított fájloknál visszaállítsuk a korábbi állapotot, illetve, hogy mennyi ideig őrzik meg a mentéseket?

A cikk az Ouch! hírlevél alapján készült

2014. október

Internetes játékok és a biztonság

Személyes biztonság

Az teszi igazán vonzóvá az internetes játékokat, hogy a világ minden részéről származó emberekkel tartjuk a kapcsolatot és játszhatunk együtt velük. Általában viszont azt sem tudjuk, hogy valójában kikkel játszunk együtt. Bár az internetes játékosok túlnyomó többsége egyszerűen csak kikapcsolódásra vágyik, azonban vannak köztük rosszindulatú emberek is. Az alábbi tanácsok abban segíthetnek, hogy megelőzzük a bajt:

 • Legyünk óvatosak az olyan üzentekkel, amelyekben hivatkozás található, vagy amiben arra kérnek bennünket, hogy töltsünk le egy állományt. Ugyanúgy, mint az adathalász támadásoknál, a bűnözők megpróbálnak átverni bennünket, esetleg káros szoftverrel akarják megfertőzni a számítógépünket. Ha egy üzenet túl gyanúsnak, sürgetőnek vagy túl jónak tűnik, akkor gyanakodjunk, hogy igazából átverés lehet.

puzzle

 • Sok internetes játéknak van saját virtuális piactere, ahol adni-venni, cserélni lehet dolgokat, vagy akár valódi pénzért lehet venni játékbeli tárgyakat. Pont úgy, mint a való életben, itt is lehetnek csalók, akik megpróbálják kicsalni vagy csak simán ellopni a pénzünket.
 • Legyünk óvatosak az olyan tranzakciókkal, ahol valódi pénzt adunk virtuális tárgyakért (vagy éppen fordítva). Az ilyen tranzakciókat csak a játék hivatalos piacterén hajtsunk végre, és ott is csak a jó „hírnévvel” rendelkező játékosokkal.

castle

 • Minél kevesebb információt adjunk ki saját magunkról vagy a családunkról, és soha ne adjunk meg olyan személyes információkat, mint a jelszavunk vagy éppen a lakcímünk.
 • Számos weboldal (pl. online bankok) használnak biztonsági kérdést arra, hogy bejelentkezéskor meggyőződjenek a felhasználó valódiságáról. Amennyiben összebarátkozunk valakivel egy internetes játékban, az könnyen szerezhet olyan információkat, amelyeket fel tud használni egy ellenünk irányuló támadásban. Ne felejtsük el, hogy egyetlen játékban sem vagyunk kötelesek válaszolni a magánéletünkre vonatkozó kérdésekre.

auto race

Számítógép és felhasználói fiók biztonsága

A következő lépés, hogy biztonságossá tegyük a játékra használt számítógépünket, mivel a bűnözők megpróbálhatják megszerezni a rendszerünk feletti irányítást, vagy hozzáférni a játékban használt felhasználói fiókhoz.

 • Használjunk erős jelszót a számítógéphez és a játékok felhasználói fiókjához, így a bűnözők nem tudják egyszerűen kitalálni a jelszavunkat, hogy átvegyék azok irányítását. Ha a játék lehetőséget ad a kétlépcsős bejelentkezésre, akkor használjuk azt. Ne használjuk ugyanazt a jelszót különböző játékokhoz, így ha az egyikhez tartozó jelszót megszerzi valaki, akkor a többi még mindig biztonságban van.

sword

 • Mindig telepítsük a játékra használt operációs rendszer, illetve magának a játék szoftvernek a legújabb frissítéseit. A játékok ebből a szempontból nem különböznek más szoftverektől, és a régebbi verziókban lévő hibákat a bűnözők felhasználhatják arra, hogy feltörjék a számítógépünket. Azzal, hogy mindig naprakészen tartjuk a rendszerünk összes szoftverét, kiküszöböljük annak a kockázatát, hogy a bűnözők kihasználják a sérülékenységeket.
 • Folyamatosan legyen bekapcsolva a naprakész antivírus szoftverünk.
 • Mindig megbízható helyről töltsük le a játékokat. Csak a hivatalos gyártó (kiadó) vagy más ismert, megbízható weboldalról töltsünk le játékokat, mert gyakran előfordul, hogy a kiberbűnözők hamis vagy káros szoftverrel fertőzött játékokat terjesztenek. Amennyiben egy ilyet telepítünk a gépünkre, azzal szabad utat engedünk a bűnözőknek, akik átvehetik a rendszerünk irányítását.
 • Egy játék körül létrejövő közösség gyakran ír saját kiegészítő programokat (add-on), vagy készít új tartalmakat az alapjátékhoz. A bűnözők gyakran az ilyen kiegészítőket is megfertőzik káros szoftverekkel, amit aztán nagyon nehezen ismernek csak fel az antivírus programok. Az ilyen kiegészítő tartalmakat és programokat is megbízható forrásból töltsünk le. Ha egy kiegészítő tartalom azt kéri, hogy kapcsoljuk ki az antivírus szoftvert, vagy módosítsunk a tűzfalon, akkor azt semmi esetre sem szabad megtennünk.

ooh

 • Külön underground közösségek jöttek létre azért, hogy csaló (cheating) programokat készítsenek. Azon kívül, hogy a csalás etikátlan dolog, gyakran nagyon fejlett káros szoftvereket (root-kit) tartalmaznak. Soha ne telepítsünk és használjunk csaló programokat.
 • Látogassuk meg az általunk használt játékok weboldalát, ahol gyakran külön fejezetet szentelnek a biztonsági beállításoknak és tanácsoknak, amiket érdemes megfogadni.
 • Legalább olyan óvatosan járjunk el akkor is, ha a mobiltelefonunkon játszunk, mintha az otthoni számítógépünkön tennénk ugyanezt. A kiberbűnözőknek az egyre fejlettebb eszközök is vonzóbb célponttá válnak.

target

A cikk az OUCH! hírlevél alapján készült

2014. november

Biztonság öt lépésben

A biztonság megőrzése öt lépésben

A technológia nemcsak egyre fontosabb szerepet tölt be az életünkben, hanem egyre bonyolultabbá is válik. Figyelembe véve a technológia fejlődési sebességét, nincs könnyű dolgunk akkor, ha naprakészek akarunk lenni biztonsági szempontból. Úgy tűnik, hogy mindig jönnek újabb és újabb útmutatók, tanácsok, amelyek megmondják, hogy mit kellene, és mit nem kellene tennünk. Bár a részletek változnak, az internetes biztonság alapjai tulajdonképpen ugyanazok, mint korábban. Függetlenül attól, hogy milyen technológiát használunk, vagy éppen hol vagyunk, javasolt az alábbi öt fontos lépés megtétele.

A felhasználó

Az első és legfontosabb, hogy mindig észben tartsuk, a technológia önmagában nem fog megvédeni bennünket, a támadók mindig találnak egy egyszerű módszert arra, hogy kijátsszák a biztonsági megoldásokat. Ha meg akarják szerezni a jelszavunkat vagy a hitelkártyaszámunkat, akkor különféle egyszerű trükkökkel el fogják érni, hogy mi magunk adjuk meg nekik. Például kapunk egy telefonhívást valakitől, aki azt állítja, hogy a Microsoft technikusa és úgy látja, hogy fertőzött a számítógépünk. A valóságban egy kiberbűnözőről van szó, aki így akar hozzáférést szerezni a rendszerünkhöz. Vagy ha kapunk egy emailt, amelyben azt állítják, hogy a megrendelt csomagunkat nem tudják kiszállítani, és ezért kattintsunk egy hivatkozásra, ahol meg tudjuk adni a címünket. Ezzel szemben a link egy hamis weboldalra vezet minket, amin keresztül káros szoftverek segítségével fel tudják törni a számítógépünket. Végső soron a támadások elleni legjobb védelem mi magunk vagyunk. Legyünk óvatosak, használjuk a józan eszünket, és így felismerhetjük a legtöbb támadást!

Frissítés

Mindig legyünk naprakészek, telepítsük a legfrissebb operációsrendszer frissítéseket, a legújabb alkalmazásokat minden számítógépre, mobil eszközre vagy bármire, amivel csatlakozunk az Internetre! A kiberbűnözők folyamatosan keresik az aktuálisan használt technológiákban lévő sebezhetőségeket. Ha találnak egy sérülékenységet, akkor speciális programok segítségével kihasználják azokat, hogy betörjenek az általunk használt rendszerekbe és hálózatokba, bármilyen technológiát is használjunk. Eközben a szoftvergyártók is folyamatosan dolgoznak azon, hogy az ismertté vált sérülékenységeket kijavítsák, majd ezeket frissítések formájában nyilvánosságra hozzák. Azzal, hogy mindig telepítjük a szoftvergyártók által készített javításokat, megnehezítjük a kiberbűnözők a dolgát, hogy betörjenek a számítógépünkbe. Ennek érdekében – amikor lehetőségünk van rá – kapcsoljuk be a frissítések automatikus letöltését! Ezt a szabályt ne csak a számítógép és mobil készülék esetén tartsuk szem előtt, hanem minden olyan eszköz esetén, amely kapcsolódik az Internetre – TV, baba monitor, otthoni router, játékkonzol, vagy akár az autónk. Ha a számítógépünk operációs rendszere, mobil eszközünk, vagy egy általunk használt technológia már nem támogatott és nem érhető el hozzá új frissítés, javasolt olyan új verzió beszerzése, amin van támogatás.

Jelszavak

A védekezés következő lépése az, hogy egyedi, erős jelszót válasszunk minden egyes Internetre kapcsolódó eszköznek, online fióknak és alkalmazásnak! Nagyon fontos, hogy erős és egyedi jelszó legyen! Az erős azt jelenti, hogy a hackerek vagy az automatikus programjaik ne tudják könnyen megfejteni. Egyetlen szóból álló jelszó helyett használjunk több szóból állót, amelyekbe számokat és írásjeleket is keverünk. Az egyedi azt jelenti, hogy minden eszközt és online fiókot saját jelszóval védjük. Ez azt jelenti, hogy ha valaki megszerzi a jelszavunkat, akkor más internetes szolgáltatások és eszközök nem kerülnek veszélybe. Nem emlékszel az erős, egyedi jelszavakra? Nem kell aggódni, néha mi sem. Ezért javasolt, hogy mindenki használjon egy jelszókezelő programot, amely képes titkosított formában tárolni a mobil eszközökön vagy számítógépen használt online fiókok jelszavait! Végezetül pedig mindig kapcsoljuk be a kétlépcsős hitelesítést minden olyan felhasználói fiókhoz, amely erre lehetőséget ad!

Titkosítás

Negyedik lépésként javasolt a titkosítás használata, amely lehetővé teszi azt, hogy csak mi, illetve az általunk megbízhatónak ítélt emberek férjenek hozzá az adatainkhoz. Az adatok titkosítása két helyen történhet meg: vagy a helyi fájlokat titkosítjuk, vagy az adatok átvitelét két számítógép közt. A helyi állományok titkosítása a merevlemezen vagy USB meghajtókon tárolt fájlokra értendő. Az operációs rendszerek többsége lehetővé teszi, hogy a teljes lemezt titkosítsuk (Full Disk Encryption) valamilyen módszer segítségével. Javasolt ezt minden olyan eszközön bekapcsolni, ahol rendelkezésre áll. Az adatátvitel titkosítása azt jelenti, hogy a saját számítógépünkről vagy egyéb mobil eszközünkről egy másik eszköznek elküldött adatokat titkosítjuk (például az online banki tranzakciók közben).

Könnyen le tudjuk ellenőrizni, hogy egy weboldal használ-e titkosítást: ha a megnyitott weboldal címe „https”-sel kezdődik, és van mellette egy zárt lakat, akkor az oldalon titkosított adatátvitelt használunk.

Biztonsági mentések

Annak ellenére, hogy megteszünk minden óvintézkedést, előfordulhat, hogy mégis feltörik valamelyik eszközünket vagy fiókunkat. Az ilyen esetekben csak akkor lehetünk teljesen biztosak abban, hogy megszabadultunk a káros szoftver okozta fertőzéstől, ha teljesen töröljük az eszközön lévő rendszert, és újratelepítjük azt. Ha például a támadó megakadályozott bennünket abban, hogy hozzáférjünk a személyes állományainkhoz, képeinkhez, dokumentumainkhoz, stb., akkor az egyetlen lehetőségünk az, hogy egy korábbi biztonsági mentésből helyreállítjuk ezeket. Azért, hogy egy hasonló esetben cselekedni tudjunk, nagyon fontos, hogy rendszeresen készítsünk biztonsági mentést a személyes adatainkról, illetve hogy ellenőrizzük azt is, hogy a mentésből helyre tudjuk állítani azokat. Az operációs rendszerek és mobil eszközök többsége támogatja az automatikus mentést.

A cikk az Ouch! hírlevél alapján készült

2014. december

Mi az a vírusvédelem?

A vírusvédelem olyan alkalmazás, amelyet a felhasználók a számítógépükre vagy mobil eszközeikre telepítenek azért, hogy megakadályozzák a káros szoftverek okozta fertőzéseket. A „káros szoftver” alatt együttesen értjük a vírusok, férgek, trójai- és kémprogramokat. A káros szoftver eredeti formájában (malware) a malicious (káros, ártalmas) és software szavak összevonásából alakult ki. Amennyiben egy támadó meg tudja fertőzni az áldozat rendszerét egy káros szoftverrel, képes megfigyelni a billentyűzet leütéseket, ellopni a dokumentumokat, vagy más számítógépek elleni támadásra felhasználni azt. Ellentétben az általános hittel, bármilyen operációs rendszert futtató számítógépet (akár Mac OS X-et vagy Linux-ot) meg lehet fertőzni káros szoftverekkel.

A felhasználóknak lehetőségük van egy önálló vírusvédelmi, de akár egy komplett biztonsági szoftvercsomag megvásárlására is. Viszont komoly gondot jelent, hogy a vírusvédelmi szoftverek manapság már nem képesek tartani az iramot a kiberbűnözők által fejlesztett, újabb és újabb káros szoftverekkel. Olyan sok új változat jelenik meg naponta, amelyek ellen egyetlen vírusvédelmi szoftver sem képes 100%-os védelmet nyújtani. Ezért nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy bár a vírusvédelem segít tisztán tartani a felhasználó rendszerét, nem képes minden fenyegetést észlelni és megállítani! Ahhoz, hogy ezt megértsük, nézzük meg közelebbről ezen alkalmazások működését!

virus

Hogyan működik a vírusvédelem?

Általánosságban elmondható, hogy kétfajta típus létezik: a szignatúrán és a viselkedés felismerésen alapuló megoldások. A szignatúra alapú felismerés úgy működik, mint az ember immunrendszere. Folyamatosan szkenneli a felhasználó rendszerét, olyan jellemzők és szignatúrák után kutatva, amelyek ismert káros szoftverekre utalnak. Erre a célra egy adatbázist használ, és ha talál valamit a számítógépen, ami egyezik az adatbázis egy elemével, akkor megpróbálja ártalmatlanítani. Hasonlóan az emberi immunrendszerhez, az adatbázist is rendszeresen frissíteni kell, hogy védelmet tudjon nyújtani az újabb káros szoftverek ellen. A vírusvédelem csak olyan ellen tud védelmet nyújtani, amit veszélyesnek ismer fel. Komoly problémát jelent, hogy a kiberbűnözők gyorsabban fejlesztik az újabb káros szoftvereket, mint ahogy a vírusvédelmi szoftverek készítői képesek az adatbázist frissíteni. Ennek eredményeként még a legnaprakészebb vírusvédelem esetén is lesz olyan újabb fejlesztésű káros szoftver, amely képes megkerülni azt.

ghost

A viselkedés megfigyelésekor a vírusvédelem nem próbálja meg azonosítani az ismert káros szoftvereket, hanem figyel minden számítógépre telepített alkalmazást. Ha egy program gyanúsan kezd viselkedni – például egy védett fájlhoz akar hozzáférni, vagy módosítani akar egy másik programot – akkor feljegyzi a tevékenységet, és értesítést küld a felhasználónak. Ez a megközelítés védelmet képes biztosítani olyan káros szoftverek ellen is, amelyek jelenleg nincsenek benne semmilyen adatbázisban sem. Viszont ennek a rendszernek is van hibája, például hamis riasztásokat küld. A felhasználó bizonytalan lehet, hogy melyik riasztást hagyja figyelmen kívül, vagy melyiket vegye komolyan, egy idő után pedig érzéketlenné válik a riasztások iránt, és minden esetben az „Elfogad” gombra kattint, ez viszont oda vezet, hogy a rendszer védtelenné válik, és könnyebben megfertőződhet. Ezen kívül előfordulhat, hogy a káros szoftver már azelőtt is ott volt a számítógépen, mint ahogy a vírusvédelem észrevette volna, így nem lehet tudni, hogy korábban milyen műveleteket hajtott végre.

worm

A vírusvédelem fontos része a számítógépek és mobil eszközök védelmének, ezért javasolt – amikor lehetőség van rá – a telepítése és aktív használata. Azonban fontos észben tartani, hogy a működési elvtől függetlenül, soha nem lesz képes védelmet nyújtani az összes lehetséges káros szoftver ellen. Végeredményben elmondhatjuk, hogy mindig a felhasználó – és nem a technológiai megoldások – képesek a legjobban védeni a kibertámadások ellen.

Vírusvédelmi tanácsok

1. Csak ismert és megbízható forrásból szerezzük be a vírusvédelmi szoftvert! A kiberbűnözők gyakran alkalmazzák azt a cselt, hogy hamis vírusvédelmi szoftvert árulnak, amely tulajdonképpen egy káros szoftver.

2. Mindig a vírusvédelmi szoftver legújabb verzióját használjuk, ügyeljünk arra, hogy az előfizetés rendezve legyen, és hogy a program automatikusan letöltse a frissítéseket! Ha a számítógépet leválasztjuk az Internetről, vagy kikapcsoljuk, akkor újraindítás vagy újrakapcsolódás után ne mulasszuk el a szoftver és adatbázis frissítését!

fun

3. Állítsuk be úgy a szoftvert, hogy automatikusan vizsgálja át a hordozható eszközöket (például USB pendrive), illetve kapcsoljuk be a valós idejű védelmet!

4. Olvassuk el a vírusvédelem által küldött üzeneteket! A legtöbb figyelmeztetés vagy tartalmaz további információkra mutató hivatkozást, vagy valamilyen cselekvési, védekezési javaslatot. Ha a munkahelyi számítógép küld ilyen üzenetet, akkor értesítsük az ügyfélszolgálatot vagy a rendszergazdát!

5. Ne kapcsoljuk ki, vagy távolítsuk el a vírusvédelmi szoftvert azért, mert lelassítja a számítógépet, megakadályozza bizonyos weboldalak elérését, vagy megtiltja a programok telepítését! A vírusvédelem kikapcsolása szükségtelen kockázatot hordoz magában, amely a számítógép megfertőződésével végződhet. Céges számítógépnél problémák esetén inkább keressük meg az ügyfélszolgálatot, ha pedig az otthoni számítógéppel adódnak gondok, akkor a vírusvédelmi szoftver gyártóját, esetleg cseréljük le egy másik megoldásra!

key

6. Ne használjunk egy időben két különböző vírusvédelmi terméket! Ilyen alkalmakkor előfordulhat, hogy a két program zavarni fogja egymást, amely az általános biztonsági szint csökkentését idézheti elő.

7. Tanuljuk meg felismerni a vírusvédelem által küldött üzeneteket! A kiberbűnözők egyik trükkje, hogy weboldalak segítségével hamis üzeneteket küldenek, amelyek azt állítják, hogy „segítenek megjavítani” a számítógépet. Az ilyen üzenetre történő kattintás veszélybe sodorja a számítógépet.

shield

A cikk az OUCH! hírlevél alapján készült

2015. február

Internet – káros hatások az agyra?

Internet – Káros hatások az agyra

 

A számítógép amellett, hogy megkönnyíti életünket könnyen rabságba is ejt. A monitor előtt töltött aránytalanul nagy idő miatt egyre nő a számítógép- és internet-függők, valamint a magatartási zavarokkal küzdők száma. Ráadásul az agyadban is változásokat okoz.

brain

Az internet és a mobil technológiák nagyban megkönnyítették életünket, ám ha a mindennapos információáradat túl nagy méreteket ölt, az az agyunkban is elváltozásokat okoz. Ugyanakkor a digitális médiumok nem “hülyítenek el”, mint azt a kritikusok korábban feltételezték, sokkal inkább “az extrém, és ártalmas viselkedésformákat” erősítik. A mai “modern” ember egoista, és kerüli a másokkal való közvetlen kapcsolatot.

21. századi ártalmak

A számítógép-, internet, és mobiltelefon-függők száma nem pontosan ismert, hiszen nehezen dönthető el az is, hol is kezdődik a függőség határa és mi tartozik még az egészséges mennyiséghez. A médiafüggőség a káros szenvedélyek közé sorolható, nem kevésbé ártalmas, mint a kábítószer-függőség vagy az alkoholizmus.

at

A digitális függés súlyos következményekkel járhat. A függők mindent elhanyagolnak – egészségüket, családjukat és barátaikat is – és amikor nem tudnak elég időt digitális környezetben lenni, valóságos fizikai elvonási tüneteket produkálnak. Nyugtalanná válnak, kezük remeg, alvászavarokkal küzdenek és rendkívül izzadékonnyá válnak.

Halogató taktika

Az amerikai Californiai Egyetem kutatóinak egyik tanulmánya szerint átlagosan tizenegy percet tudunk egy-egy átlagos munkanapon egy feladatra fordítani anélkül, hogy csörögni kezdene telefonunk, előugrana egy ablak, hogy új e-mail érkezett, vagy valaki skype-on, messengeren “ránk rontana”. Agyunk ilyen sokféle információt már nem tud kellően értelmezni, aminek a teljesítőképesség látja kárát. Az intenzív médiahasználat a figyelemzavarhoz hasonló tüneteket okozhat: az érintettek arra panaszkodnak, hogy nem tudnak kellően egyetlen dologra koncentrálni, figyelmük hamar elterelődik, valamint csökken a frusztrációtűrő-képességük is.

babyes

A folyamatos információáradat nem csak a koncentráción ronthat, hanem egyre inkább megfigyelhető, hogy arra készteti az embereket: munkájukat újra és újra szakítsák félbe, és halasszák feladataikat későbbre. Manapság, amikor úgy érezzük, hogy figyelmünk lankad, egy rövid szünet helyett gyorsan elolvasunk és megválaszolunk pár emailt, vagy átfutunk néhány cikket a neten. Eközben persze a többség figyelme elkalandozik, és csak sokkal később tér vissza a félbehagyott munkához – ha egyáltalán a folytatás mellett dönt, és nem halasztja máskorra. Az elintéznivalók halogatása azonban krónikus esetekben alvászavarokhoz, csökkent önértékeléshez és depresszióhoz vezethet.

girs and boys

Az internet átalakítja az agyat

Ma ahhoz fogható evolúción esik át az emberi agy, mint sok ezer éve az eszközhasználat kialakulásakor. Akkor a szerszám használata változtatta át az embert jobb- vagy balkezessé. Ilyen ugrásszerű agyi fejlődés azóta sem ment végbe, egészen napjainkig.

A jócskán felduzzadt mennyiségű információ mellett jelentős az elvárás okozta nyomás is, hogy lehetőleg a legrövidebb idő alatt reagáljunk a hozzánk befutott információkra. Amikor azonban a ránk ömlő dolgokat már soknak érezzük, a legegyszerűbb megoldás a kikapcsoló gomb azonnali megnyomása.

ping-pong

Agyunk igazodik az új kihívásokhoz és a megváltozott viselkedési mintákhoz is, s ezáltal újabb és újabb kommunikációs formák és információtovábbítási lehetőségek születnek. A gyerekek és fiatalkorúak manapság még gyorsabban, spontánabbul és kritika nélkül fogadóbban reagálnak az újdonságokra, mint akár 15 évvel ezelőtt. A szakemberek egybehangzó állítása szerint általánosan nagyon ügyesnek bizonyulnak abban, hogy az információkat vizuálisan feldolgozzák. Amit pedig egyre kevésbé tudnak: másokra hosszabb ideig odafigyelni, társalogni, egy könyvben elmélyedni.

none

A komputermániás gyerekeknek, főleg a fiúknak sokszor problémájuk van a hagyományos személyes kommunikációval, amelyet már nem tekintenek hatékonynak. Kerülik a szemkontaktust, agyuk pedig nem képes feldolgozni a beszélőpartner gesztusait és arckifejezéseit. Ez stresszt okoz náluk, ezért inkább kerülik az ilyen típusú kommunikációt, és csak az interneten keresztül kívánnak kapcsolatot tartani. Így a kör bezárul.

geek

Forrás: http://www.kamaszpanasz.hu

2015. március